PDA

View Full Version : 成语故事 Câu chuyện thành ngữ


yiyi
21-05-2008, 10:23 PM
bì yuè xiū huā
闭 月 羞 花


diāo chán shì sān guó shí de měi nǚ
貂 婵 是 三 国 时 的 美 女
Diao Chan was a beauty in the Three Kingdom Period.
yí cì tā zài hòu huā yuán sàn bù shǎng yuè
一次她 在 后 花 园 散 步 赏 月
Once she is taking a stroll while appreciating the moon in her backyard garden.
hū rán qīng fēng chuī lái
忽 然 轻 风 吹 来
All of a sudden, there's a breeze blowing.
fú yún jiāng míng yuè zhē zhù le
浮 云 将 明 月 遮 住 了
A floating cloud hides the moon away.
zhè shí zhèng hǎo bèi tā de fù qīn wáng yǔn qiáo jiàn
这 时 正 好 被 她 的父 亲 王 允 瞧 见
Her father Wang Yun happens to see all this.
hòu lái wáng yǔn féng rén jiù shuō
后 来 王 允 逢 人 就 说
Later Wang Yun tells everyone he meets that
wǒ de nǚ ér hé yuè liàng bǐ měi
我 的 女儿 和 月 亮 比 美
his daughter had a competition of beauty with the moon.
yuè liàng bǐ bú guò
月 亮 比 不 过
The moon lost the competition
gǎn jǐn duǒ zài yún cǎi hòu miàn
赶 紧 躲 在 云 彩 后 面
and hid herself behind a cloud.
yīn cǐ,diāo chán yě jiù bèi rén men chēng wéi “ bì yuè ” le
因 此,貂 婵 也 就 被 人 们 称 为 “ 闭月 ” 了
For this reason, Diao Chan is also known as Biyue.
yáng yù huán shì táng dài shí de yí wèi guì fēi
杨 玉 环 是 唐 代 时 的 一 位 贵 妃
Yang Yuhuan was an imperial concubine in the Tang Dynasty.
yì tiān,tā dào huā yuán shǎng huā sàn xīn
一 天,她 到 花 园 赏 花 散 心
One day, she comes to her garden to appreciate the flowers while taking a repose.
kàn jiàn bǎi huā shèng kāi
看 见 百 花 盛 开
Seeing the variety of flowers in full bloom and
xiǎng dào zì jǐ bèi guān zài gōng nèi xū dù qīng chūn
想 到 自己被 关 在 宫 内 虚 度 青 春
thinking of idling her youth away in the palace,
jiù duì zhe shèng kāi de huā shuō
就 对 着 盛 开 的 花 说
she says to those flowers:
huā ya huā ya
花 呀 花 呀
"Flowers,
nǐ nián nián suì suì hái yǒu shèng kāi zhī shí
你 年 年 岁 岁 还 有 盛 开 之 时
every year, you have a time to be in full bloom.
ér wǒ shén me shí hòu cái yǒu chū tóu zhī rì ā
而 我 什 么 时 候 才 有 出 头 之 日 啊
But when could I hold up my head?"
tā gāng yì mō huā
她 刚 一 摸 花
As soon as she touches a flower,
huā bàn lì jí shōu suō,dī xià le tóu
花 瓣 立即 收 缩,低 下了 头
it draws back its petals and lowers its head.
zhè shí bèi gōng nǚ kàn jiàn
这 时 被 宫 女 看 见
A maid sees all this.
gōng nǚ dào chù shuō
宫 女 到 处 说
She tells everyone that
yáng yù huán hé huā ér bǐ měi
杨 玉 环 和 花 儿 比 美
Yang Yuhuan had a contest of beauty with flowers.
huā ér dōu hán xiū dé dī xià le tóu
花 儿 都 含 羞 得 低下 了 头
All the flowers felt ashamed and lowered their heads.
“ xiū huā ” chēng hào yóu cǐ dé lái
“ 羞 花 ” 称 号 由 此 得 来
Thus Yang Yuhuan is also known as Xiuhua.
“ bì yuè xiū huā ” , yuè liàng jiàn le duǒ bì ,huā ér jiàn le hán xiū 。
“ 闭 月 羞 花 ” , 月 亮 见 了 躲 避 , 花 儿 见 了 含 羞 。
“ bi yue xiu hua ” literally means the moon hides its face away and flowers feel ashamed of their looks.
xíng róng nǚ zǐ róng mào měi lì wú bǐ 。
形 容 女 子 容 貌 美 丽 无 比 。
It is a metaphor for female beauty.

Các thành ngữ tiếng Việt tương đương:

"Hoa nhường nguyệt thẹn"
"Chim sa cá lặn"

Dùng để chỉ người con gái đẹp.

qiaokeli
21-05-2008, 11:36 PM
胜者为王 败者为寇 shèng zhe wéi wáng bài zhe wéi kòu
thắng làm vua thua làm giặc

longbeijingcn
21-05-2008, 11:43 PM
哀而不伤 ai er bu shang ---> Ai nhi bất thương . Dịch nghĩa hán việt : Bi ai không làm cho người khác phải đau buồn , không làm tổn thương đến con tim , âm nhạc phù hợp đi vào lòng người . Làm việc đúng phù hợp .

yiyi
22-05-2008, 11:10 PM
这个题材是: “成语故事”

你们贴成语可不可以把一篇有关的故事一起贴上来。让大家容易理解它的用法好吗?

Tr4nTh!3u9!4_CyP
23-05-2008, 12:49 PM
好ꆣ我同意YIYI姐姐的想法ꆣ

Tr4nTh!3u9!4_CyP
23-05-2008, 12:58 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Thanh Đông Kích Tây
Tức gây thanh thế ở phía đông, nhưng lại tiến đánh từ phía tây, cũng có thể dùng để ví về sự biến đổi khôn lường giữa lời nói và việc làm.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thông điển-Binh điển lục".
Sau khi triều nhà Tần bị diệt vong, giữa Lưu Bang và Hạng Vũ tiến hành bốn năm cuộc tranh hùng Sở Hán. Năm đó, Lưu Bang phong Hàn Tín làm Tả Thừa Tướng dẫn quân tiến đánh đại tướng Ngụy Vương Báo thủ hạ của Hạng Vũ.


Ngụy Vương Báo sau khi được tin quân Hán tiến đến, liền phong Bách Trực làm đại tướng, thống lĩnh quân mã đến trấn giữ ở Bạc Bản bờ phía đông sông Hoàng Hà, ngăn chặn quân Hán vượt qua sông. Bách Trực bèn ra lệnh cho truyền dân rời khỏi cửa sông, không cho phép qua lại trên mặt sông. Khi Hàn Tín dẫn quân Hán tới bờ bên, nhìn sang thấy Bạc Bản địa hình hiểm trở, quân của Bách Trực lại canh phòng rất nghiêm ngặt, muốn đổ bộ qua sông là điều không dễ dàng. Qua suy nghĩ kỹ, Hàn Tín bèn quyết địch dùng chiến thuật "Thanh đông kích tây". Ông cho quân đóng trại đối diện với Bạc Bản, xung quanh doanh trại cắm đầy cờ xí, ban ngày thì cho quân lính thao luyện, ban đêm thì điều binh khiển tướng, hò reo ầm ĩ làm ra vẻ sắp vượt sông. Nhưng thực ra đã ngấm ngầm điều chủ lực của quân Hán đến Hạ Dương ở hướng bắc. Ngụy Vương Báo thấy quân Hán ở bờ bên làm dữ như vậy, cho là Hàn Tín sẽ cho quân vượt sông tại Bạc Bản, nên tỏ ra rất yên tâm.

Sau khi chủ lực của quân Hán tới Hạ Dương, liền nhanh chóng làm bè vượt qua sông, ở đây không hề có quân của Ngụy Vương Báo canh giữ, nên quân Hán vượt qua sông Hoàng Hà đánh cho quân của Ngụy Vương Báo một trận tơi bời, chiếm cứ được An Ấp nơi hậu phương quan trọng của Hạng Vũ.
Thành ngữ này tương đương với thành ngữ : "Dương Đông Kích Tây" trong tiếng Việt!

Tr4nTh!3u9!4_CyP
23-05-2008, 01:06 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Thỉnh Quân Nhập Ung
Nguyên ý của Thỉnh quân nhập ung là mời chàng vào trong chum. Còn ý chính của câu thành ngữ này là chỉ: Dùng biện pháp trị người của anh ta để trị lại anh ta. Nó tương tự như: "Gậy ông lại đập lưng ông".

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tư trị thông giám – Đường Kỷ".
Võ Tắc Thiên thời nhà Đường là một vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử TQ. Nhằm giữ gìn ách thống trị của mình, bà đã dở thủ đoạn khủng bố mạnh mẽ và hậu thưởng cho người tố giác. Do đó, một số quan viên hà khắc của bà đã tìm đủ mọi cách để vu cáo cho người bất đồng chính kiến với mình, và không ngừng cải tiến dụng cụ tra tấn để tiến hành bức cung đối với phạm nhân. Trong đó, đại thần Chu Hưng và Lai Tuấn Thần là thối tha nhất.
Một hôm, có người mật báo với Võ Tắc Thiên là Chu Hưng mưu làm phản, Võ Tắc Thiên bèn cử Lai Tuấn Thần đi xử lý vụ án này và ra hạn phải giải quyết xong. Lai Tuấn Thần và Chu Hưng vốn quan hệ mật thiết với nhau, nên cảm thấy rất khó xử. Ông suy đi tính lại mãi, cuối cùng đã nghĩ ra một kế. Ông mời Chu Hưng đến phủ mình chơi, rồi hỏi Chu Hưng có cách nào hay nhất để bức cung phạm nhân.

Chu Hưng không hề hay biết ý đồ của Lai Tuấn Thần là nhằm vào mình, bèn đắc ý nói rằng, có thể đặt sẵn một cái chum, đốt lửa ở xung quanh rồi bỏ phạm nhân vào trong chum, như vậy phạm nhân không chịu được đành phải khai ra hết. Lai Tuấn Thần bèn sai người chuẩn bị mọi thứ như Chu Hưng đã nói, sau đó trở mặt nói với Chu Hưng rằng: "Nay có người cáo ông mưu làm phản, nhà vua cử tôi xét hỏi ông, bây giờ xin mời ông vào ngồi trong chum". Chu Hưng sợ mất hồn vía, không biết nói thế nào cho phải, đành ngoan ngoãn nhận tội. Hiện nay, người ta vẫn hay dùng câu thành ngữ này để chỉ hiện tượng dùng cách trị người của anh ta để trị lại anh ta.

Tr4nTh!3u9!4_CyP
23-05-2008, 01:18 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Tung Hổ Quy Sơn
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam Quốc Diễn Nghĩa", hồi thứ 21.

Sau khi Tào Tháo dẫn quân đánh thắng Lã Bố, Lưu Bị theo Tào Tháo đến đô thành Hứa Xương. Tào Tháo sai người bí mật theo dõi Lưu Bị. Bấy giờ, Hán Hiến Đế đang ở Hứa Xương chuẩn bị mưu sát Tào Tháo. Lưu Bị cũng tham gia vào việc này. Nhằm bưng bít tai mắt của Tào Tháo, Lưu Bị hàng ngày vẫn mở cổng lớn, rồi cuốc đất trồng rau ở trong vườn.
Mưu sĩ Trình Dục thấy vậy mới khuyên Tào Tháo rằng: "Tôi xem Lưu Bị là một người anh hùng khí khái, nếu không giết hắn đi thì tất sinh hậu hoạn ". Nhưng mưu sĩ Quách Gia thì lại cho rằng, hiện nay đang là lúc thiếu nhân tài, nếu giết Lưu Bị thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của Tào Tháo, chẳng có ích lợi gì. Tào Tháo cũng phải thừa nhận như vậy.
Ít lâu sau, Viên Thuật bị Tào Tháo đánh bại, muốn chạy sang ở nhờ Viên Thiệu. Tào Tháo liền cử quân ngăn chặn Viên Thuật. Lưu Bị bèn nhân cơ hội đó xin với Tào Tháo cho mình đi đuổi bắt Viên Thuật. Tào Tháo liền cấp cho Lưu Bị 50 nghìn quân kéo sang Từ Châu. Lưu Bị vội vàng dẫn quân đi ngay. Quan Vũ và Trương Phi không hiểu ra sao mới hỏi Lưu Bị tại sao lại ra đi hấp tấp như vậy. Lưu Bị nói: "Ta ở với Tào Thào có khác nào chim trong lồng, cá trong lưới, rất không an toàn, cơ bản không thể làm nên trò trống gì. Bây giờ thì khác rồi, nay chim đã bay lên trời xanh, cá về biển, ta không còn bị ràng buộc gì nữa". Khi mưu sĩ Quách Gia và Trình Dục đi xa về nghe nói Tào Tháo đã cử Lưu Bị đem quân đi mới than rằng: "Đây có khác nào thả hổ về rừng, thả rồng về biển".
Thành ngữ này tương đương với thành ngữ "Thả hổ về rừng" trong tiếng việt!

Tr4nTh!3u9!4_CyP
23-05-2008, 01:29 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Thiên Biến Vạn Hoá
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Liệt Tử-Thang Vấn".

Khi Chu Mục Vương đi thị sát ở miền tây gặp một người thợ rất tài ba tên là Yển Sư. Nhà vua hỏi ông ta rằng: "Ta nghe nói ông rất khéo tay, vậy ông biết làm những gì?" Yển Sư đáp: "Bệ hạ muốn tôi làm gì thì tôi làm việc ấy. Nay tôi đã làm được một vật, ngày mai xin đưa đến cho bệ hạ xem".
Ngày hôm sau, Yển Sư dẫn một người đến ra mắt nhà vua, nhà vua hỏi người đó là ai? Yển Sư đáp rằng: "Đây là người có tài ca múa do tôi chế tạo ra". Nhà vua nghe vậy vô cùng kinh ngạc, vì nhìn mãi mà cũng chẳng nhận ra đó là người giả, bèn lệnh cho Yển Sư diễn giải xem sao. Yển Sư liền đến gần ấn vào cằm người nộm một cái, tức thì nó hát lên lời ca nghe thật du dương trầm bổng, Yển Sư lại ấn vào cánh tay nó một cái, thì nó liền nhảy múa nhịp nhàng theo lời hát, trông thật đẹp mắt. Sau khi biểu diễn kết thúc, Chu Mục Vương liền bảo Yển Sư tháo người nộm ra xem. Khi tháo ra thì thấy bên trong có bì, nhựa cây, sơn , và các cơ quan nội tạng được làm bằng nguyên liệu màu như: gan, mật, tim, phổi, thận, vị, ruột v v. Có đầy đủ gân mạch, xương, tóc, da, răng. Sau đó, Yển Sư lại lắp ghép lại, nó lại trở thành " người" có thể cử động được theo ý muốn. Chu Mục Công lệnh cho Yển Sư tháo bỏ tim, thì nó không nói năng được. Tháo bỏ gan thì nó không còn nhìn thất gì nữa. Tháo bỏ thận thì nó không đi lại được. Chu Mục Vương thấy vậy sửng sốt thốt lên rằng: "Ôi, con người quả thật là khéo léo, hầu như có thể sánh với thiên đế đã sáng tạo ra muôn vật, thực là thiên biến vạn hóa". Câu nói "Thiên biến vạn hóa" từ đó được lưu chuyền lại, dùng để ví về sự vật biến hóa khôn lường

qiaokeli
23-05-2008, 10:10 PM
打草惊蛇
<<<轻举妄动>>>
说明
比喻怕事机一露,就会使人有所警觉,而预先做了防备,因此要不动声色的暗中进行。
故事
唐朝时,有个叫王鲁的人,在安徽当涂县当县令时,常利用做官的方便,到处营私索贿。
后来有人上书控告他的秘书贪污。可是状纸所写的罪行,和他这些年来所做的勾当,几乎是一模一样,一字一句真说得他胆颤心惊,汗流浃背。王鲁看完状纸后,吓得魂飞魄散,忘了该如何处理这件事情,他只有在状纸上批了八个字:「汝虽打草、吾已蛇惊。」
于是,后人就根据王鲁所批的八个字,引申成「打草惊蛇」这成语。

vnytc1409
26-05-2008, 10:54 AM
安然无恙 
 
公元前266年,赵惠文王去世,太子丹接位为赵孝成王。由于赵孝成王还年轻,国家大事由他的母亲赵威后处理,赵威后是一个很能干的妇女。
 有一次,齐王派使者带着信到赵国问候赵威后。赵威后还没有拆信就问使者:“齐国的收成不坏吧?老百姓平安吗?齐王身体健康吗?”齐国使者听了很不高兴地说:“我受齐王派遣来问候您,现在你不先问齐王,却先问收成和百姓,难道可以把低贱的放在前面,把尊贵的放在后面吗?“ 赵威后笑着说:“不是,如果没有收成,怎么会有百姓?如果没有百姓,怎么会有君主?难道问候时可以舍弃根本而只问枝节吗?”
 齐国使者听了,一时说不出话来。
 赵威后和使者的对话的原文是:
 齐王使使者问赵威后,书未发,威后问使者曰:“岁亦无恙耶?民亦无恙耶?”使者不悦,曰:“臣奉使使威后,今不问王而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然。苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”
 这也就是后来演化出的“安然无恙”这个成语。

vnytc1409
26-05-2008, 10:56 AM
爱屋及乌
à i w ū j í w ū 乌:乌鸦。《尚书大传·大战》:“爱人者,兼其屋上之乌。”意思是说,爱一个人而连带爱他屋上的乌鸦。后用“爱屋及乌”比喻因为爱一个人而连带喜爱和他有关系的人或事物。

vnytc1409
26-05-2008, 10:57 AM
安如泰山 
 
“安如泰山”这则成语来源于的《上书谏吴王》,原文是“能听忠臣之言百举必悦。必若所欲为,危于累卵,难于上关;变所欲为,易于反掌,安于泰山。”
 枚乘,字叔,西汉淮阴(今属江苏)人,是汉代著名的文学家。汉景帝时,他在吴王刘濞府中担任郎中。
 吴国是当时诸侯中的大国,吴王刘濞野心很大,图谋叛乱。汉景帝任用很有才能的晁错为御史大夫,晁错主张削减各诸侯国的领地,加强中央的权力。刘濞看到一些诸侯王纷纷被削减了领地,知道自己也在所难免,于是联络其他的几个诸侯准备叛乱。
 枚乘写了《上书谏吴王》对刘濞进行劝谏。在谏书中,他说:“您要是能够听取忠臣的话,一切祸害都可以避免。如果一定要照自己所想的那样去做,那是比磊鸡蛋还要危险,比上天还要艰难的;不过,如果尽快改变原来的主意,这比翻手掌还容易,也能使地位比泰山还稳固。”
 公元前154年,刘濞以“清君侧、杀晁错”为名,起兵叛乱。汉景帝听信谗言,杀了晁错,向诸侯王们表示歉意。
 枚乘在此时又写了《上书重谏吴王》,劝刘濞罢兵。刘濞还是不肯回头。不久,汉朝大将周亚夫率领军队打败了叛军。吴王刘濞被杀。

vnytc1409
26-05-2008, 10:58 AM
安居乐业

春秋时,有一位著名的哲学家和思想家,他姓李,名耳,字老聃(“老子”是人们对他的尊称)。
 老子对当时的社会不满,并反对当时政治革新,他怀念着远古的社会,认为社会的发展给人们带来了痛苦。他的理想社会是“小国寡民”的社会。 他的“小国寡民”社会大概的样子是:
 国家很小,人民稀少。即使有许多的器具,人们也不去用它。不让人民用去冒险,也不向远处迁移,即使有车辆和船只,也无人去乘坐;即使有兵器装备,也无处去使用。要使人民重新使用古代结绳记事的方法,吃得很香甜,穿得很舒服,住得很安适,满足于原有的风俗习惯。邻近各国互相望得见,鸡鸣狗叫互相听得见,但是人们直到老死,也不互相往来。
 上面的这段文字就是安居乐业的大概意思,这个成语来源于《老子》,原文是“甘美食,美其服,安其居,乐其俗。”成语的意思是表示生活美满、安定。

vnytc1409
26-05-2008, 10:59 AM
安步当车 
 
战国时,齐国有一个叫颜黜的人。齐宣王在召他进宫的时候。颜黜走到殿前的阶梯时,见宣王正等待他拜见,就停住脚步,不再往前走了。宣王见了很奇怪,就说:“颜黜,过来吧!”颜黜听到后,不仅一动未动反而说:“大王,走过来!”
 宣王听了很不高兴,他的大臣对颜黜嚷到:“大王是君主,你是臣民,大王可以叫你过来,你怎么可以让大王过去呢?”颜黜说:“我如果走到大王面前去,说明我羡慕他的权势;如果大王走过来,说明他礼贤下士。”齐宣王很生气的说:“到底是君王尊贵,还是士人尊贵?”
 颜黜马上接着说:“当然是士人尊贵,君王并不尊贵!”宣王说:“你说这话有根据吗?"
 颜黜神色自若地说:“当然有,秦国进攻齐国的时候,秦王曾下过这样两道命令:‘谁敢在柳下季坟墓五十步以内的地方砍柴,格杀勿论! 谁能砍下齐王的脑袋,就封为万户侯。'由此看来,一个活着的君主的头,竟然连一个死的士人坟墓都不如啊。”
 齐宣王觉得自己理亏,说:“我是自讨没趣。听了您的一番高论,才知道了小人的行径。希望您接受我为您的学生!今后您就住在我这里,我保证您有肉吃,有车乘,衣着华丽。”
 颜黜却辞谢说:“玉,原来产于山中,如果一经匠人加工,就会破坏,虽然仍然宝贵,但毕竟失去了本来的面貌。士人生在穷乡僻壤,如果选拔上来,就会享有利禄;不是说他不能高贵显达,但他外来的风貌和内心世界会遭到破坏。所以我情愿希望大王让我回去,每天晚点吃饭,也像吃肉那样香;安稳而慢慢地走路,足以当作乘车……”颜黜说完,就告辞而去。
 上面的故事源自《战国策·齐策四》,曰:“黜愿得归,晚食为当肉,安步以当车,无罪以当贵,清静贞正以自虞。”

vnytc1409
26-05-2008, 11:00 AM
矮子看戏

比喻只知道附和别人,自己没有主见。也比喻见识不广。
  《朱子语类》卷二十七:“正如矮人看戏一般,见前面人笑,他也笑,他虽眼不曾见,想必是好笑,便随他笑。”
矮子看戏 何曾见,都是随人说短长。(清·赵翼《诗论》诗)

vnytc1409
26-05-2008, 11:05 AM
暗渡陈仓


汉王之国,项王使卒三万人从,楚与诸侯之慕从者数万人。从杜南入蚀中,去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意……八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓,雍兵败,还走。
——《史记 ? 高祖本纪》
注释 ⑴汉王:即刘邦,秦末起义军领袖之一,被封为“汉王”。之:到……去。国:指刘邦的封地,在今陕西南部和四川。⑵杜南、蚀中:古地名,在今陕西西部。⑶辄:立即。栈道:在悬崖绝壁上凿孔支架木桩,铺上木板而成的窄路。⑷韩信: 刘邦的大将。⑸故道:古地名,在今陕西凤翔县西北。⑹章邯:秦降将,被封为雍王,封地在今陕西关中西部。⑺陈仓:古地名,在今陕西宝鸡市。
译文 刘邦受封后要到封地去,项羽只许三万名士卒随从,但楚军以及其它各诸侯军中由于仰慕刘邦而自愿前往的人却有好几万人。汉军从杜南进入蚀中川道,过去后立即烧毁了栈道,用以防备其它诸侯发兵偷袭自己,同时,也向项羽表明汉军没有返回关中的想法…… 这年八月,刘邦听从韩信的计策,一面派了一些士卒假装修复栈道麻痹敌人,一面领兵从故道返回关中,袭击雍王章邯。章邯匆忙赶到陈仓迎战汉军,结果兵败而逃。
阅读提示 章邯败兵的一个重要原因是他错误地估计了敌情,认为汉军要等修好了栈道才能发兵。后人因而常把韩信的这一计谋称为“明修栈道,暗渡陈仓”,并进而把瞒着人偷偷摸摸地活动而达到目的的行为叫做“暗渡陈仓”。

vnytc1409
26-05-2008, 11:05 AM
暗箭伤人

春秋时,郑国联合鲁、齐两国共同讨伐许国。在攻打许国都城时,老将颖考叔手执大旗,登上城头。青年副将公孙子都眼看颖考叔就要立大功,心怀忌妒,对他暗放一箭,正中背心。颖考叔顿时一个跟头栽下城来。另一副将瑕叔盈还以为他是被敌人射死的,马上拾起大旗,继续指挥战斗。最后,郑军终于攻克了许国都城。人们称公孙子都向颖考叔放暗箭是暗箭伤人。
暗箭伤人:比喻用阴险的手段暗中攻击或陷害别人。

vnytc1409
26-05-2008, 11:08 AM
按部就班

à n b ù ji ù b ā n 部、班:门类,次序。晋朝陆机《文赋》:“选义按部,考辞就班。”意思是按文章分段布局的需要而选择、使用词句。后用“按部就班”表示按照一定的条理,遵循一定的步骤。〔注意〕“部”不能写作“步”。

vnytc1409
26-05-2008, 11:08 AM
按图索骥 
à n t ú suǒ y ì
春秋时候,秦国有个叫孙阳的人,擅长相马,无论什么样的马,他一眼就能分出优劣。他常常被人请去识马、选马,人们都称他为伯乐(“伯乐”本是天上的星名,据说负责管理天马)。 [Chỉ có thành viên mới được xem link]
有一次,孙阳路过一个地方,忽见一匹拖着盐车的老马冲他叫个不停,走近一看,原来是匹千里马,只是年龄稍大了点。老马拉着车艰难地走着,孙阳觉得太委屈了这匹千里马,它本是可以奔跑于疆场,可以发挥更大作用的宝马良驹,现在却默默无闻地拖着盐车,慢慢地消耗着它的锐气和体力,实在可惜!孙阳想到这里,难过得落下泪来。
为了让更多的人学会相马,使千里马不再被埋没,也为了自己一身绝技不至于失传,孙阳把自己多年积累的相马经验和知识写成了一本书,配上各种马的形态图,书名叫《相马经》。
孙阳有个儿子,看了父亲写的《相马经》,以为相马很容易,就拿着这本书到处找好马。他按照书上所绘的图形去找,一无所获。又按书中所写的特征去找,最后发现有一只癞蛤蟆很像书中写的千里马的特征,便高兴地把癞蛤蟆带回家,对父亲说:“爸爸,我找到一匹千里马,只是蹄子稍差些。”父亲一看,哭笑不得,没想到儿子竟如此愚笨,便幽默地说:“可惜这马太喜欢跳了,不能用来拉车。”接着感叹道:“所谓按图索骥也。”
 故事出自明朝杨慎的《艺林伐山》。成语“按图索骥”,比喻机械地照老办法办事,不知变通;也比喻按照某种线索去寻找事物。

cuicui
27-05-2008, 11:02 PM
塞翁失马
从前,有位老汉住在与胡人相邻的边塞地区,来来往往的过客都尊称他为“塞翁”。塞翁生性达观,为人处事的方法与众不同。
 有一天,塞翁家的马不知什么原因,在放牧时竟迷了路,回不来了。邻居们得知这一消息以后,纷纷表示惋惜。可是塞翁却不以为然,他反而释怀地劝慰大伙儿:“丢了马,当然是件坏事,但谁知道它会不会带来好的结果呢?”
 果然,没过几个月,那匹迷途的老马又从塞外跑了回来,并且还带回了一匹胡人骑的骏马。于是,邻居们又一齐来向塞翁贺喜,并夸他在丢马时有远见。然而,这时的塞翁却忧心忡忡地说:“唉,谁知道这件事会不会给我带来灾祸呢?”
 塞翁家平添了一匹胡人骑的骏马,使他的儿子喜不自禁,于是就天天骑马兜风,乐此不疲。终于有一天,儿子因得意而忘形,竟从飞驰的马背上掉了下来,摔伤了一条腿,造成了终身残疾。善良的邻居们闻讯后,赶紧前来慰问,而塞翁却还是那句老话:“谁知道它会不会带来好的结果呢?”
 又过了一年,胡人大举入侵中原,边塞形势骤然吃紧,身强力壮的青年都被征去当了兵,结果十有八九都在战场上送了命。而塞翁的儿子因为是个跛腿,免服兵役,父子二人也得以避免了这场生离死别的灾难。
 这则成语告诉我们:人世间的好事与坏事都不是绝对的,在一定的条件下,坏事可以引出好的结果,好事也可能会引出坏的结果.
Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: - Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: - Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: - Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình."

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

vnytc1409
29-05-2008, 12:48 PM
百发百中
此典源于《虎国策·西周策》。“楚有养由基者,善射,去柳时百步而射之,百发百中。”春秋战国时代,楚共王有两个非常擅长射箭的弓箭手,一个叫养由基,一个叫潘党。有一天,养由基看到潘党连射三箭,箭箭都射中前面箭牌的红心,很不服气,就想与潘党一比高低,他们决定在柳叶上用黑色做记号,站在百步之外去射,如果谁能够射中,就算谁本领高强。结果两人都射中柳叶的中心。他们又选了高低不同的三片柳叶,不但在柳叶中心涂上黑色,而且注明一、二、三等符号。养由基描准柳叶上的墨道和符号,然后搭弓上箭,连射三箭,依着一、二、三的顺序,箭箭命中,观看者都拍手称赞他“百发百中”的本领。
  后来,人们用“百发百中”比喻射击技术非常高明。现在也用“百发百中”比喻无论做什么事情都有把握,能够达到预期的效果和目的。

vnytc1409
29-05-2008, 12:49 PM
百无聊赖
b ǎ i w ú li á o l à i 聊:音疗。聊赖:依靠、寄托。精神上无所寄托,感到什么都没意思。

vnytc1409
29-05-2008, 12:51 PM
百闻不如一见
汉朝的时候,西边湟水一带,聚居着羌族人,称为西羌。自从汉武帝打败匈奴以后,西羌比较安定。汉宣帝时,朝廷派了官员渠安国去西羌视察。那里的一些部落请求朝廷放宽禁令,但问题没有解决,渠安国就回来了。
过了不久,西羌的一些部落联合起来渡过湟水,并派人与匈奴联系。渠安国带了一批人马再去西羌,结果被西羌打得大败。
再派谁去呢?宣帝派人向老将军赵充国请教。赵充国说:"我去最合适了。"宣帝又派人问赵充国:"皇上请将军估计一下西羌的情况,他们的实力如何,该派去多少人马?"赵充国说:"百闻不如一见。对方军事上的情况如何,在后方很难准确地估计,还是让我上前方了解了解再来制定策略吧!"赵充国到了西羌,先认真了解情况,又采取了分化瓦解的办法,团结了大多数西羌人,终于使西羌安定下来。
赵充国说的"百闻不如一见"后来就成了谚语。它的意思是听到一百次,也不如亲自去看一次,耳听为虚,眼见为实,凡事要调查研究才能下结论。

vnytc1409
29-05-2008, 12:53 PM
百折不挠
东汉官员桥玄品行端庄,嫉恶如仇。有次,一伙强盗绑住他十岁的儿子,带进他家,要正在病中的桥玄立即拿钱赎取,遭到桥直的怒斥。不多时,官兵包围了桥家,因怕强盗会杀桥直的儿子,迟迟不敢动手。这时桥玄愤怒地喊道: “ 我难道能因为儿子的生命而放了这伙坏人吗? ” 催促官兵们赶快动手。结果,桥玄的儿子被强盗杀死了。人们称赞桥玄 “ 百折不挠 ” ,始终保持节操。折:挫折。挠:弯曲。
百折不挠:形容不管经受多少挫折,决不屈服、退缩。

vnytc1409
29-05-2008, 12:57 PM
伯乐相马


 传说中,天上管理马匹的神仙叫伯乐。在人间,人们把精于鉴别马匹优劣的人,也称为伯乐。

  第一个被称作伯乐的人本名孙阳,他是春秋时代的人。由于他对马的研究非常出色,人们便忘记了他本来的名字,干脆称他为伯乐,延续到现在。

  一次,伯乐受楚王的委托,购买能日行干里的骏马。伯乐向楚王说明,千里马少有,找起来不容易,需要到各地巡访,请楚王不必着急,他尽力将事情办好。

  伯乐跑了好几个国家,连素以盛产名马的燕赵一带,都仔细寻访,辛苦倍至,还是没发现中意的良马。一天,伯乐从齐国返回,在路上,看到一匹马拉着盐车,很吃力地在陡坡上行进。马累得呼呼喘气,每迈一步都十分艰难。伯乐对马向来亲近,不由走到跟前。马见伯乐走近,突然昂起头来瞪大眼睛,大声嘶鸣,好像要对伯乐倾诉什么。伯乐立即从声音中判断出,这是一匹难得的骏马。

  伯乐对驾车的人说:“这匹马在疆场上驰骋,任何马都比不过它,但用来拉车,它却不如普通的马。你还是把它卖给我吧。”驾车人认为伯乐是个大傻瓜,他觉得这匹马太普通了,拉车没气力,吃得太多,骨瘦如柴,毫不犹豫地同意了。伯乐牵走千里马,直奔楚国。伯乐牵马来到楚王宫,拍拍马的脖颈说:“我给你找到了好主人。”千里马像明白伯乐的意思,抬起前蹄把地面震得咯咯作响,引颈长嘶,声音洪亮,如大钟石磐,直上云霄。楚王听到马嘶声,走出宫外。伯乐指着马说:“大王,我把千里马给您带来了,请仔细观看。”楚王一见伯乐牵的马瘦得不成样子,认为伯乐愚弄他,有点不高兴,说:“我相信你会看马,才让你买马,可你买的是什么马呀,这马连走路都很困难,能上战场吗?”伯乐说:“这确实是匹千里马,不过拉了一段车,又喂养不精心,所以看起来很瘦。只要精心喂养,不出半个月,一定会恢复体力。”楚王一听,有点将信将疑,便命马夫尽心尽力把马喂好,果然,马变得精壮神骏。楚王跨马扬鞭,但觉两耳生风,喘息的功夫,已跑出百里之外。

  后来千里马为楚王驰骋沙场,立下不少功劳。楚王对伯乐更加敬重。

vnytc1409
29-05-2008, 12:58 PM
抱薪救火
 战国末期,秦国向魏国接连发动大规模的进攻,魏国无力抵抗,大片土地都被秦军占领了。到公元前273年,秦国又一次向魏国出兵,势头空前猛烈。
 魏王把大臣们召来,愁眉苦脸地问大家有没有使秦国退兵的办法。大臣们由于经过多年的战乱,提起打仗就吓得哆嗦,谁也不敢谈“抵抗”二字。在这大兵压境的危急时刻,多数大臣都劝魏王,用黄河以北和太行山以南的大片土地为代价,向秦王求和。 [Chỉ có thành viên mới được xem link]
 谋士苏代听了这些话,很不以为然,忙上前对魏王说:“大王,他们是因为自己胆小怕死,才让您去卖国求和,根本不为国家着想。您想,把大片土地割让给秦国虽然暂时满足了秦王的野心,但秦国的欲望是无止境的,只要魏国的土地没割完,秦军就不会停止进攻我们。”
说到这里,苏代讲了一个故事:从前有一个人,他的房子起火了,别人劝他快用水去浇灭大火,但他不听,偏抱起一捆柴草去救火,是因为他不懂得柴草不但不能灭火反而能助长火势的道理。大王若同意拿着魏国土地去求和,不就等于抱着柴草救火吗?”
 尽管苏代讲得头头是道,但是胆小的魏王只顾眼前的太平,还是依大臣们的意见把魏国大片土地割让给秦国。到公元225年,果然秦军又向魏国大举进攻,包围了国都大梁,掘开黄河大堤让洪水淹没了大梁城,魏国终于被秦国灭掉了。
 故事出自《史记·魏世家》。成语“抱薪救火”比喻用错误的方法去消灭祸害,结果反而使祸害扩大。

vnytc1409
29-05-2008, 01:00 PM
杯水车薪
b ē i shu ǒ ch ē x ī n 车薪:一车柴草。《孟子·告子上》:“犹以一杯水,救一车薪之火也。”意思是用一杯水去救一车着火的柴草。比喻效力小,对于解决困难起不了多大作用。

vnytc1409
29-05-2008, 01:01 PM
杯弓蛇影
b ē i g ō ng sh é y ǐ ng 《晋书·乐广传》里说,有一个人饮酒时,看见酒杯里有一条蛇,吓得生了病。后来知道是挂在墙上的一张弓的影子照在杯子里,他的病也就好了。比喻疑神疑鬼,虚惊一场。

 

vnytc1409
29-05-2008, 01:03 PM
别无长物
“别无长物”这则成语的“长物”是指多余的物品。表示除此外别无他物。
这个成语来源于《晋书.王恭传》,恭曰:“吾平生无长物。”
东晋时有个读书人,名叫王恭。他生活俭朴,不图享受,人们都说他将来定能做一个有用的人。
有一年,王恭随父亲从会稽来到都城建康,他的同族王忱去看望他,两人在一张竹席上促膝谈心。
谈着谈着,王忱忽然觉得身下的席子非常光滑,感到很舒服。他心想王恭从盛产竹子的会稽来,一定带了不少这样的竹席,就称赞了一番这张竹席,并希望王恭能送他一张竹席。
王恭听了,毫不犹豫地将身下这张竹席赠送给王忱。王忱千恩万谢地走了。其实,王恭只有这张竹席。送掉后,他就改用了草席。
王忱知道这情况后,十分惊讶,觉得过意不去,就去找王忝表示歉意。王恭笑笑说:“您不太了解我,我王恭平生没有什么多余的物品。”

vnytc1409
29-05-2008, 01:06 PM
八仙过海" 八 仙 过 海 " , 道 教 掌 故 之 一 。 " 八 仙 " 一 般 是 指 铁 拐 李 、 汉 锺 离 、 蓝 采 和 、 张 果 老 、 何 仙 姑 、 吕 洞 宾 、 韩 湘 子 、 曹 国 舅 , 这 八 位 神 仙 人 物 。 在 传 说 中 , 八 仙 各 有 不 同 的 法 器 , 铁 拐 李 有 铁 杖 , 汉 锺 离 有 鼓 , 张 果 老 有 纸 叠 驴 , 吕 洞 宾 有 长 剑 及 箫 管 , 何 仙 姑 有 竹 罩 、 韩 湘 子 有 花 篮 、 曹 国 舅 有 玉 版 , 蓝 采 和 有 大 拍 板 。 他 们 随 身 所 携 带 的 法 器 各 有 妙 用 。


在 中 国 历 史 上 , 有 关 八 仙 的 文 学 艺 术 作 品 可 谓 比 比 皆 是 , 甚 至 在 旧 时 新 娘 出 嫁 所 乘 的 轿 子 上 以 及 印 糕 上 , 都 可 以 看 到 形 态 各 异 、 栩 栩 如 生 的 八 仙 造 型 。 明 代 出 现 的 青 花 瓷 瓶 上 有 以 西 王 母 为 中 心 的 图 案 , 其 中 也 有 八 仙 祝 寿 的 场 面 。 在 民 间 , 有 一 种 颇 为 人 们 所 喜 爱 的 方 桌 叫 " 八 仙 桌 " 。 凡 此 种 种 , 说 明 八 仙 在 人 们 心 目 中 具 有 深 刻 影 响 。


八 仙 过 海 是 精 彩 的 八 仙 故 事 之 一 。 其 生 动 的 记 述 见 于 明 吴 元 泰 之 《 东 游 记 》 。 该 书 写 八 位 神 仙 人 物 好 打 抱 不 平 , 惩 恶 扬 善 。 有 一 天 , 他 们 一 起 到 了 东 海 , 只 见 潮 头 汹 涌 , 巨 浪 惊 人 。 吕 洞 宾 建 议 各 以 一 物 投 于 水 面 , 以 显 " 神 通 " 而 过 。 其 他 诸 位 仙 人 都 响 应 吕 洞 宾 的 建 议 , 将 随 身 法 宝 投 于 水 面 , 然 后 立 于 法 宝 之 上 , 乘 风 逐 浪 而 渡 。 後 来 , 人 们 把 这 个 掌 故 用 来 比 喻 那 些 依 靠 自 己 的 特 别 能 力 而 创 造 奇 迹 的 事 。

vnytc1409
29-05-2008, 01:07 PM
八面玲珑
b ā mi à n l í ng l ó ng 玲珑:本指器物精巧细致,转指人机灵。形容对各方面的人都应付得很周到。 ( 多含贬义 )

unghoadaphu
30-05-2008, 12:21 PM
CHIM SA CÁ LẶN

Bạn yiyi bị sai 1 lỗi rùi !

HI

yiyi
30-05-2008, 10:12 PM
:17: Ủa, vậy hả? Chết mất.
Hihi.... trước giờ cứ tưởng câu đó là thấy người đẹp quá mà ai cũng tránh xa hết chứ :11:
Sửa lại, sửa lại. :12: Là chim bay trên trời cũng té xuống đất luôn
Cám ơn bác unghoada... phu nha.

ongnon
19-06-2008, 06:33 PM
三生有幸
唐朝有一个和尚,号国泽,对佛学有高深的造诣,和他的朋友李源善很要好,有一天,二人一同去旅行,路过一处地方,看见一个妇人在河边汲水,那位妇人的肚子很大,已经怀孕了。圆泽指着妇人对李源善说:“这个妇人怀孕已经有三年了,等待我去投胎,做它的儿子,可是我一直避着,现在看见她,没有办法再避了。三天之后,这位妇人已经生产,到那个时候请你到她家去看看,如果婴孩对你笑一笑,就是我了。就拿这一笑作为凭证吧!再等到第十三年那一年,中秋的月夜,我在杭州天竺寺等你,那时我们再相会罢。”他们分别后,就在这一天夜裹圆潭果然死了,同时那个孕妇也生了一个男孩子。第三天,李源善照看圆泽的话,到那位妇人家里去探看,婴儿果然对地笑了一笑。等到第十三年后的中秋月夜,李源善如期到达天竺寺去寻访; 刚到寺门口,就看到一个牧童在牛背上坐看唱歌,道:“三生石上旧情魂,赏月吟风不要论,惭愧情人远相访,此身虽异性常存。” 现在一般人凡是比喻有特别的缘份。或朋友闲在一种偶然的机会里或特殊的环境中相识,成为知己,又能够帮助自己的,就以“三生有幸”来称誉。

QuynhDung
07-07-2008, 02:45 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 02:53 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 02:54 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 02:54 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 02:55 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 04:43 PM
Tiếp tục nè các bạn! Phần này mình có hơn 300 tranh cơ, chẳng lẽ đưa hết lên? Thôi mình cứ đưa tiếp vài bức nữa lên rồi tính..
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 04:44 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 04:45 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 04:45 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

QuynhDung
07-07-2008, 04:46 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

yiyi
15-07-2008, 11:31 PM
东施效颦


说春秋时候,越国有个名叫西施的姑娘,她非常美丽、漂亮,一举一动也很动人。他有心口疼的疾病,犯病时总是用手按住胸口,紧皱眉头。因为人们喜欢她,所以她这副病态,在人们眼里也妩媚可爱,楚楚动人。 西施的邻村有个丑姑娘叫东施,总是想方设法打扮自己。有一次在路上碰到西施,见西施手捂胸口,紧皱眉头,显得异常美丽。她想难怪人们说她漂亮,原来是做出这种样子。如果我也做这个姿势,肯定就变漂亮了。于是她模仿西施的病态。结果人们见了原来就丑的她,现在变成这种疯疯癫癫的样子,象见了鬼一样,赶紧把门关上。

后来人们就用这个成语比喻不知道人家好在哪里,就乱学人家的样子。

babeo2008
16-07-2008, 01:42 AM
好好先生
刘备投奔荆州牧刘表后,深感要扩大自己的力量,必须得到有智谋的人辅佐。他听说有个名叫司马徽的人,在襄阳地区很有声望,特地去拜访他,请教他对天下大势的看法。就在这次会见中,司马徽向刘备推荐了两个俊杰,一个是诸葛亮,一个是庞统。后来, 这两人都成为刘备的重要谋士。 司马徽善于识别人才,但由于当时社会斗争相当复杂,他自己却经常装糊涂,从来不说别人的短处,不管是好是歹,他总是回答 “好”。日子久了,他也就成为“好好先生”。 二天,他在路上碰到一位熟人。那人问他近来身体是否安好。司马徽回答说:“好”。又有一天,他的一位朋友前来拜访,伤心地谈起了自己的儿子 死了。不料,司马徽听了竟说:“太好”。他的妻子等朋友走后责备他 说:“人家以为你是有德行的人,所以直言相告。哪里有听别人说儿子死了,反而说好的?”司马徽回答说:“好啊,你的话也是太好。” 妻子听了,弄得哭笑不得。

con meo cuoi
21-07-2008, 03:11 AM
Khỏ ngủ lang thang tớ tìm được mấy trang thành ngữ hay hay chia sẻ cho nhà mình cùng xem nhé:
Nếu thấy học thành ngữ khô khan thì vào trang này nè, vừa học thành ngữ vừa xem phim hoạt hình, lại hiểu được ý nghĩa thành ngữ qua từng bộ phim cụ thể , vừa học vừa giải trí, he he, như tớ thích xem phim hoạt hình, vào trang này vừa học vừa xem thì hơi bị thú vị: [Chỉ có thành viên mới được xem link]
mọi người kéo xuống phía dưới phần giải thích có dòng chữ 观看地址 sẽ thấy một list dài các thành ngữ, thích xem phim của thành ngữ nào chỉ cần kích vào thành ngữ ấy sẽ nhẩy ra ngay một trang mới để bạn thoải mái xem phim, he he ví dụ tớ kích vào thành ngữ 刮目相看 ([Chỉ có thành viên mới được xem link]) nó sẽ chạy ra link xem phim như thế này: [Chỉ có thành viên mới được xem link]
he he!


Với bạn khả năng nghe khá và muốn luyện trình nghe và học giải thích thành ngữ hoàn toàn bằng tiếng trung thì có thể tải về máy tính bản mp3 của hơn 400 câu thành ngữ để học dần tại địa chỉ:
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
kéo xuống gần cuối trang sẽ ra cái dòng như thế này nè:
下载地址(登陆后,点下面的地址购买整部评书)
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 001矮子看戏 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 第2-50集 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 第51-100集 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 第101-150集 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 第151-200集 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 第201-250集 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 第251-300集 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 第301-350集 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
[Chỉ có thành viên mới được xem link] 第351-403集 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])

cứ thế mà down về thôi, còn list của từng tập thì nằm ở phần trên chỗ
评书简介 ấy:1:Còn ai chỉ thích đọc chữ, lại giỏi tiếng Anh chẳng hạn mà ham tìm hiểu thành ngữ Trung Quốc thì vào trang này nhé:
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
trong trang có một list dài thành ngữ, chọn xem cái nào chỉ cần kích vào là ok, ví dụ tớ kích vào 不学无术 (javascript:openWin('cy_021.htm'))
nó sẽ nhảy ra một trang có nội dung thế này nè:
不学无术
English ([Chỉ có thành viên mới được xem link])

 汉武帝在位的时候,大将军霍光是朝廷举足轻重的大臣,深得武帝信任。武帝监死前,把幼子刘弗陵(昭帝)托付给霍光辅佐。昭帝去世后,霍光又立刘询做皇帝(宣帝)。霍光掌握朝政大权四十多年,为西汉王进立下了不小的功勋。[Chỉ có thành viên mới được xem link]
 刘询承皇位以后,立许妃做皇后。霍光的妻子霍显,是个贪图富贵的女人,她想把自己的小女儿成君嫁给刘询做皇后,就乘许娘娘有病的机会,买通女医下毒害死了许后。毒计败露,女医下狱。此事霍光事先一点也不知道,等事情出来了,霍显才告诉他。霍光非常惊惧,指责妻子不该办这种事情。他也想去告发,但又不忍心妻子被治罪,前思后想,还是把这件伤天害理的事情隐瞒下来了。霍光死后,有人向宣帝告发此案,宣帝派人去调查处理。霍光的妻子听说了,与家人、亲信商量对策,决定召集族人策划谋反,不想走漏了风声,宣帝派兵将霍家包围,满门抄斩。
 东汉史学家班固在《汉书·霍光传》中评论霍光的功过。说他“不学无术,暗于大理”,意思是:霍光不读书,没学识,因而不明关乎大局的道理。成语“不学无术”,指没有学问,没有本领。
 
Having Neither Learning Nor Skill
In the reign of Emperor Wudi of the Han Dynasty, Grand General Huo Guang was a minister who occupied a decisive position at court and was deeply trusted by the emperor. when Emperor Wudi was dying, he entrusted Huo Guang with the task of assisting his youngest son Liu fuelling (Emperor Zhaodi)in go verning the country. After the death of Emperor Zhaodi,Huo Guang made Liu Xun the emperor. who was Emperor Xuandi of the Han Dynasty. Controlling the imperial government for more than 40 years ,Huo Guang had rendered fairly outstanding service to the Western Han Dynasty. After Liu Xun ascended the throne, he made Imperial Concubine Xu his queen. Hankering after wealth and rank, Huo Guang's wife Huo Xian tried to make her youngest daughter Chengjun the queen of Lin Xun. So ,taking the opportunity of the queen's illness, Huo Xian bribed a woman doctor who poisoned the queen to death. The venomous scheme was brought to light,and the woman doctor was put into jail. Huo Guang knew nothing about it beforehand, and it was not until after the event that his wife told him about it. Seized with terror, Huo Guang reproached his wife for doing such a thing, He thought of reporting his wife for her crime, but at the same time did not have the beart to have her wife punished. After much hesitation, he conceited the thing offensive to God and reason in the end. After Huo Guang died,Emperor Xuandi was informed of the case. Someone was sent to investigate it. Hearing this,Huo Guang's wife discussed with her family members and trusted followers in order to find a way to deal with her family members and trusted followers in order to find a way to deal with the situation. Three decided to call the clansmen together to stage a rebellion. But the secret was divulged. Emperor Xuandi sent troops to surround Hue's home, and all the members of Hue's family were executed. Commenting on the merits and demerits of Huo Guang, historian Ban Gu(32-92) said in "The Life of Huo Guang "in his History of the Han Dynasty that Huo Guang "had neither knowledge nor skill and did not understand the major principles". That is to say, Huo Guang did not understand the truths concerning the overall situation because he did not study and had no knowledge. The set phrase" having neither knowledge nor skill" is later used to refer to being ignorant and incompetent.
 

Còn nhiều lắm nhà mình muốn tìm hiểu thêm, bầy cho ai mới học tiếng trung biết cách nhé:
- Mở trang: [Chỉ có thành viên mới được xem link]
đánh vào hai từ khóa sau là ok:
+ Chỉ cần đọc và tìm trang tra thành ngữ đánh: 成语故事全集, 成语故事
+ Cần tải về máy, thì đánh thêm: 下载成语故事全集, 成语故事全集下载
cả hai cái đó cái nào cũng ok, tìm hiểu thêm sẽ có nhiều trang thú vị lắm, tìm đc trang nào hay kể thêm cho tớ nhé, díu cả mắt rồi, nên chẳng tìm nữa đi ngủ bảo toàn sắc đẹp! Hơ hơ!

kotxchia
10-08-2008, 05:24 PM
力不从心 (Lực bất tòng tâm)


Ý của câu thành ngữ này là chỉ người sức lực yếu kém, không thể làm công việc mà mình mong muốn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hậu Hán thư – Truyện Ban Siêu".

Thời Đông Hán, Ban Siêu theo lệnh Minh Đế dẫn theo mấy chục người đi xứ sang Tây vực, đã lập nên nhiều công trạng to lớn. Năm tháng trôi qua, bất giác Ban Siêu ở lại Tây vực đã được 27 năm trời. Khi ông mới đến Tây vực còn là tuổi tráng niên, còn bây giờ thì tuổi đã cao, sức khỏe ngày một suy yếu. Người đã già rồi rất mong muốn lá rụng về gốc, ông đã viết một bức thư bày tỏ lòng nhớ quê da diết của mình, rồi sai con trai đem về nhà Hán, dâng lên Hòa đế Lưu Triệu xin điều ông về kinh thành. Nhưng bức thư trình lên đã lâu mà nhà vua cũng chẳng để ý tới. Sau đó, em gái của Ban Siêu là Ban Chiêu lại viết một lá thư dâng lên nhà vua, nhấn mạnh niềm mong muốn của anh mình. Trong thư có mấy câu như sau: "Ban Siêu là người cao tuổi nhất trong số những người cùng đi Tây vực, nay tuổi đã ngoài 60, sức yếu lắm bệnh, mái tóc bạc phơ, mắt mờ tai kém, chân tay bủn rủn, đi đâu cũng phải chống gậy, nếu chẳng may xảy ra bạo loạn, thì sức lực của Ban Siêu không thể nào chiều theo ý muốn của mình nữa. Như vậy, trên thì phương hại đến công trị vì lâu dài của nhà nước, dưới thì hủy hoại đến thành quả do các bậc trung thần không dễ mà giành được, thực là đau lòng lắm thay ".

Bức thư của Ban Chiếu đã có hiệu quả, Hòa Đế hết sức xúc động trước lời lẽ trong thư, bèn lập tức truyền chỉ điều Ban Siêu về nhà Hán. Ban Siêu về tới Lạc Dương chưa đầy một tháng thì bệnh tình nặng thêm rồi qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Lực bất tòng tâm" để ví về hiện tượng sức yếu, không thể làm được những công việc mà mình mong muốn.

kotxchia
10-08-2008, 05:25 PM
流言蜚语 ( Lưu ngôn phi ngư )
Ý của câu thành này là chỉ những lời nói vô căn cứ được lưu truyền trong xã hội, mà phần lớn là những lời gièm pha vu vạ, gây xích mích đối với người khác.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký -Liệt truyện Ngụy Kỳ Võ An Hầu".

Năm 154 trước công nguyên, người cháu của Đậu thái hậu triều nhà Hán là Đậu Anh, do có công nên được Hán Cảnh Đế phong làm Ngụy Kỳ Hầu. Còn người em cùng mẹ với hoàng hậu Vương Thị là Điền Phân lúc này chỉ là chức Lang Quan. Về sau do Vương hoàng hậu thường xuyên khen ngợi Điền Phân trước mặt Hán Cảnh Đế, mới được nhà vua phong làm Võ An Hầu. Mấy năm sau Đậu thái hậu qua đời, Đậu Anh trở nên thất thế, còn Điền Phân thì được phong làm thừa tướng. Bấy giờ các quý tộc trong triều đều quay sang nịnh hót Điền Phân, duy chỉ có tướng quân Quán Phu là vẫn giữ quan hệ mật thiết với Đậu Anh.

Năm 131 trước công nguyên, Điền Phân tổ chức lễ thành hôn với con gái của Yến Vương, các đại thần trong triều đều đến chúc mừng. Khi Điền Phân chúc rượu trong buổi tiệc, đám khách khứa đều tới tấp rời chỗ quỳ lạy dưới đất. Nhưng đến khi Đậu Anh đứng lên chúc rượu thì chỉ có mấy người rời chỗ, còn phần lớn tỉnh bơ như không. Tướng quân Quán Phu thấy vậy vô cùng tức giận, bèn chê trách hành vi này của các đại thần. Điền Phân thấy Quán Phu lăng nhục các vị khách của mình thì vô cùng giận dữ, liền bắt giam Quán Phu cùng gia tộc của ông.

Đậu Anh xin với Hán Cảnh Đế tha tội cho Quán Phu, nhưng Vương thái hậu biết được liền bức ép vua bênh vực Điền Phân, nhà vua đành phải bắt Đậu Anh giam vào ngục.

Sau đó, Quán Phu bị xử tội chém cả họ. Đậu Anh biết được tin này muốn tuyệt thực tự sát. Nhưng sau đó có tin đồn rằng vua không muốn giết ông, nên lại ăn uống trở lại. Nhưng lúc này có khá nhiều tin đồn nhảm vu khống Đậu Anh truyền vào trong cung. Hán Cảnh Đế nổi giận tin là thực liền chém chết Đậu Anh.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Lưu ngôn phi ngữ" để chỉ lời gièm pha sau lưng người.

kotxchia
10-08-2008, 05:26 PM
名落孙山 Danh lạc Tôn Sơn

Tôn Sơn là tên người. Ý của câu thành ngữ là chỉ tên xếp hạng trên bảng thi còn đứng sau Tôn Sơn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Quá đình lục" của Phạm Công Xưng triều nhà Tống.

Thời nhà Tống, các văn nhân muốn ra làm quan thì trước tiên phải tham gia cuộc thi khoa cử. Sau khi đỗ thi hương mới có thể tham gia thi hội. Mùa thu năm đó, chàng thư sinh Tôn Sơn được người ta gọi là " Tài tử hề " cùng đứa con trai của một ông lão trong làng lên tỉnh lỵ thi hội.

Sau khi vào thành, hai người dư thi chót lọt và đang đợi ngày phát bảng. Mấy ngày sau, bảng văn được công bố. Tôn Sơn rất sốt ruột chen đến gần bảng xem đi xem lại mấy lượt, trong khi chán nản thất vọng, thì chàng đột nhiên thấy tên mình đứng ở hàng cuối cùng, như vậy là chàng đã thi đỗ cử nhân. Còn người con trai của ông lão trong làng cùng đến thì không có tên trên bảng. Khi Tôn Sơn về nói lại tin này thì anh ta tỏ ra vô cùng chán nản và nói sẽ nán lại trong thành chơi mấy ngày.

Còn Tôn Sơn thì rất sốt ruột, bèn thu xếp lên đường về nhà. Bấy giờ cả làng đều đến chúc mừng anh, ông lão trong làng thấy con trai không cùng về mới hỏi Tôn Sơn con mình có trúng cử hay không? Tôn Sơn buột miệng đọc luôn hai câu thơ: "Giải danh tận xử thị Tôn Sơn, hiền lang canh tại Tôn Sơn ngoại". Hai chữ " Giải danh" ở đây là chỉ tên cử nhân trên bảng.

Ý của hai câu thơ này là nói: Tên cuối cùng trên bảng cử nhân là Tôn Sơn tôi, đại danh của cậu ấm nhà ông vẫn còn xếp sau tôi thì đương nhiên là trượi rồi. Ông lão nghe xong bụng nghĩ: " Ngay đến Tôn Sơn mà cũng rơi vào hàng cuối, con trai mình không thể bì với Tôn Sơn nên không có trên bảng là lẽ dĩ nhiên rồi". Sau đó, ông bình tĩnh lặng lẽ ra về.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Danh lạc Tôn Sơn" để ví về việc thi trượt.

kotxchia
10-08-2008, 05:27 PM
目不识丁 (Mục bất thức đinh)


Chữ "Đinh" là chữ có ít nét nhất và đơn giản nhất. Đây có nghĩa chỉ người một chữ cũng không biết.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tân Đường Thư – Truyện Trương Hoằng Tĩnh".

Thời Đường Mục Tông , Trương Hoằng Tĩnh giữ chức Tiết độ sử tại U Châu (Tức vùng Phàn Dương và Trị Sở ở phía tây nam Bắc Kinh ngày nay), là cấp bậc cao nhất tại khu vực thuộc triều nhà Đường lúc bấy giờ. Sau khi đến U Châu, ông sống hết sa đọa, nên dân địa phương ai cũng căm ghét.

Trương Hoằng Tĩnh không những là người ngồi mát ăn bát vàng, mà cũng hết sức ngang ngược, ông thường vỗ ngực ta đây, động một tý là mắng chửi người khác, khinh miệt kẻ bình dân và quan lính cấp dưới.

Một hôm, ông nhạo báng đám quân sĩ rằng: "Hiện nay thiên hạ thái bình, loại lính tráng các anh thì còn được cái tích sự gì, dù các anh có kéo được cây cung nặng hai thạch, thì cũng không bằng người nhận biết một chữ Đinh". Đám quân sĩ biết ông cố ý châm biếm họ không có văn hóa, đều tức đến méo mặt, nhưng chẳng ai dám nói gì cả.

Bấy giờ triều đình điều một khoàn tiền xuống U Châu để phát cho các tướng sĩ, nhưng Trương Hoằng Tĩnh đã nhót mất một nửa. Các tướng sĩ biết được lại càng điên tiết và tỏ ra vô cùng bất mãn. Giữa lúc này, một người họ hàng của Trương Hoằng Tĩnh vì một việc rất nhỏ nhặt đã đánh một sĩ quan ở đây, vụ việc này đã gây nên một cơn nhiễu loạn, nhưng Trương Hoằng Tĩnh chỉ làm ngơ, rồi bắt tất cả những người gây rối lại để xử tội. Những binh sĩ này không thể nào nhịn được nữa, họ phát động cuộc binh biến, giết chết người thân thích của Trương Hoằng Tĩnh và bắt giam ông.

Về sau, cuộc binh biến cũng lắng xuống, Trương Hoằng Tĩnh bị giáng chức xuống làm thứ sử và rời khỏi U Châu,

Hiện nay, người ta cũng có khi dùng câu thành ngữ này để chỉ người mù chữ.

anhvu
23-10-2008, 09:25 AM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

yiyi
24-10-2008, 11:13 PM
Tìm hiểu thành ngữ là một đề tài rất hay, sau khi hội ý với các thành viên trong nhóm thực hiện topic "cùng học thành ngữ". Bọn mình đã quyết định mở thêm topic "câu chuyện thành ngữ" để cùng nhau tìm hiểu về những câu thành ngữ qua các bức tranh và song song đó là những câu chuyện các bạn thấy thế nào?

Mình đưa trước một bài nha:
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

("Mài sắt thành kim", tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim")
李白是唐朝有名的诗人,传说他小的时候不爱学习,很贪玩。一天,他逃学到小溪边,看见一位老婆婆手里拿着根铁杵(铁棍),在一块大石头上磨。
李白问:“你磨铁作干什么?”
老婆婆回答:“我给女儿磨一根绣花针。”
李白又问:“这么粗的铁杵,什么时候才能磨成绣花针呢?”
老婆婆说:“只要功夫深,铁杆磨成针。”
李白听后,心里想:“不错,做事情只要坚持下去,总会做好的。”从此以后,他努力学习,后来真成了一个有名的大诗人。
磨杵成针 比喻只要有恒心,再难的事也能做成。


[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Lý Bạch là nhà thơ nổi tiếng vào thời nhà Đường. Chuyện kể rằng lúc nhỏ ông không thích đi học, suốt ngày mê chơi. Một hôm, ông trốn học ra bờ suối chơi, nhìn thấy một bà lão tay cầm thanh sắt và mài trên một tảng đá.
Lý Bạch hỏi: “Bà mài sắt để làm gì vậy?”
Bà lão trả lời: “Bà mài cho con gái bà cây kim thêu hoa.”
Lý Bạch lại hỏi: “Cây sắt thô như thế này mài đến bao giờ mới thành được cây kim thêu hoa?”
Bà lão nói: “Chỉ cần thật sự muốn làm, thì sắt cũng mài được thành kim.”
Lý Bạch nghe xong chợt nghĩ: “Đúng rồi, khi làm việc gì chỉ cần kiên trì nhất định sẽ làm được thôi.” Từ đó về sau ông cố gắng học tập và đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng.
“Mài sắt thành kim” ý nói chỉ cần dụng tâm làm một việc gì đó thì dù khó khăn đến mấy cũng sẽ thành công.[Chỉ có thành viên mới được xem link]

sumi
25-10-2008, 10:48 AM
好,我来支持你!:45::45::45:
百 步 穿 楊
(Bách bộ xuyên dương hoặc Bách phát bách trúng)

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

养由基,又名养叔,是春秋时代楚人。他年轻时就勇力过人,射得一手好箭。

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

有一天,邻里年青们都聚集在一块空场上练射箭,周围拥了许多观看。
靶子设在50米以外的地方。一位射手拉开弓箭连射三箭,箭箭射中红心博得一片喝采声。
养由基看到人们赞扬那位射手,就站出来说:“射中五十米以外的的靶子,没什么稀奇,咱们来个‘百步射杨’吧!

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

养由基叫人在一百步以外的杨树上选定一片叶子,涂上红色做记号,然后对射手们说:“射吧,能够射穿那片杨叶,才是真正的好汉!”

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

那位射手不甘示弱,举起弓瞄准杨叶射了一箭。箭落了空。连叶边也没擦着。人们失望的喊了一声。那射手又连着射了两箭,一箭都没射中,他红着脸退到一旁。其他的青年没有人再敢出来试射。

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

养由基向人群环视一下,从容不迫的走上一步,抽出箭,搭上弦。只登的一声,那支箭似流星地直飞而去,把杨叶射了个对穿。周围的人顿时爆发出一片热烈的叫好声。
那位射手不服气的地咕哝了一句说:“这一箭谁知道是不是碰巧射中的,养由基听了,丝毫不动声色,叫人再去选定十片杨叶,只见他连连张弓发箭,箭箭都命中目标,人们随着他手臂的一举一落,连声叫好。

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

养由基射得性起,叫射手们把所有的箭都集中在自己面前,他一箭一箭地朝着任意看中的杨叶射起,一口气射了一百箭,百发百中,没有一箭落空,把周围的人们都惊呆了。

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

养由基收起弓箭,向射手们告别。人们都用敬慕的眼光目送他远去。从此以后,养由基“百步穿杨”的威名很快就传遍了楚国。

:43: ĐIỂN TÍCH:

Dưỡng Do Cơ, còn có tên là Dưỡng Thúc, người nước Sở thời Xuân Thu. Thuở trẻ, ông đã có dũng lực hơn người, rất giỏi bắn cung tên.

Một hôm, các thanh niên trong làng tụ tập tại một bãi đất trống luyện tập bắn cung, chung quanh đám đông vây kín để xem. Mục tiêu được đặt xa hơn 50 bước chân, một xạ thủ dương cung bắn liền 3 mũi, mũi tên nào cũng trúng giữa hồng tâm, xạ thủ được mọi người hoan hô vang dậy. Dưỡng Do Cơ bước ra nói lớn: “Bắn trúng mục tiêu xa 50 bước chẳng có gì là lạ. Chúng ta hãy thử tài “bách bộ xuyên dương” xem sao!”. Dưỡng Do Cơ bảo mọi người chọn một lá liễu cách xa 100 bước rồi tô màu đỏ lên cái lá ấy làm dấu, sau cùng ông nói với các xạ thủ: “Ai bắn xuyên qua được lá dương kia mới đúng là hảo hán chân chính!”.

Vị xạ thủ vừa rồi bước tới, đưa cung lên nhắm lá dương bắn một mũi tên. Mũi tên bay lên không trung, không chạm được tới lá dương. Mọi người thất vọng “ồ!” lên một tiếng. Vị xạ thủ kia bắn thêm hai mũi tên nữa vẫn không trúng, y đỏ mặt lui về một góc. Những thanh niên khác không ai dám ra bắn thử nữa.

Dưỡng Do Cơ nhìn một vòng đám đông rồi ung dung bước lên một bước, rút mũi tên ra đặt lên dây cung. Chỉ nghe bật một tiếng, mũi tên buông ra mau như ánh chớp xuyên suốt qua lá dương. Mọi người chung quanh hò lên hoan hô. Vị xạ thủ lúc nãy có vẻ chưa chịu phục buông câu châm chọc: “Mũi tên ấy biết đâu chỉ là may mắn bắn trúng!”. Dưỡng Do Cơ không hề động sắc, ông gọi người chọn sẵn 10 lá dương. Rồi chỉ thấy ông liên tục giương cung lên bắn luôn một loạt, mũi tên nào cũng đều trúng mục tiêu. Dưỡng Do Cơ nổi tính háo thắng, ông gọi các xã thủ tập trung hết tên đến, ông bắn từng mũi từng mũi xuyên qua từng lá dương. Bắn một lúc đúng 100 mũi tên, bách phát bách trúng, không hề sai lạc một mũi tên nào, khiến mọi người chung quanh kinh ngạc đến ngẩn người. Dưỡng Do Cơ đeo cung lên vai, cáo biệt với các xạ thủ.

Từ đó, uy danh “bách bộ xuyên dương" của Dưỡng Do Cơ mau chóng lưu truyền khắp nước Sở.
(ST)

yiyi
01-11-2008, 11:25 PM
破镜重圆
(Gương vỡ lại lành)
[Chỉ có thành viên mới được xem link]“镜子”是中国传统文学中是一个广泛使用的文学意象。文学家把满月比作镜子,也用镜子来形容一个人的品德无暇疵,还有的时候说某某人的心里明镜似的,形容他对事情的明晰洞察。成语“破镜重圆”是借镜子比喻离散夫妻重新团聚的。
 故事发生在公元九世纪,当时中国北方是强盛的隋政权,南方则并存着好几个小国家,国都在建康(今南京)的陈国就是其中的一个。隋政权对南方的小国家虎视耽耽,随时准备统一整个中国。

 徐德言是陈国的皇帝陈叔宝的侍从官,他娶了皇帝的妹妹乐昌公主为妻,两人非常恩爱。但当时陈国朝政腐败,徐德言预料到,总有一天国家会遭受灭亡之祸,因此非常忧虑。

 一天,他愁容满面地对妻子说:“天下大乱的事可能不久就会发生,到时我要保护皇帝,我们夫妻将被迫拆散。但只要我们活着,总会有再次见面的机会。我们应该先留下一件东西,作为将来重见的凭证。”

 乐昌公主同意丈夫的看法和建议。于是徐德言取来一面圆形的铜镜,把它一破为二,一半自己留下,一半交给妻子,告诉她好好保存,并对她说:“如果离散后,就在每年正月十五日那天,托人将这半面镜子送到市场上去叫卖。只要我还活着,我一定前去探听,以我的半面镜子为凭,与你团聚。”

 不久,已经统一中国北方的隋文帝杨坚,果然发兵攻打陈国的都城建康,小小的陈国被消灭,陈国国王被杀,徐德言被迫逃亡。隋文帝奖赏攻打陈国有功的人,被俘获的乐昌公主则被赏给了大臣杨素为妾。

 流亡的徐德言打听到妻子已到了隋的京都大兴(今陕西西安),便长途跋涉赶到那里,打听妻子的具体下落。每当夜深人静,他总是取出半面镜子,怀念与妻子在一起的美好时光。而他的妻子乐昌公主,虽然在杨素的官府中过着非常奢侈的生活,但内心一直惦记着丈夫,也经常抚摸半面镜子,回忆往事。

 正月十五日终于来到了。徐德言赶到热闹的市场,看见一个老人以高价出卖半面铜镜,自然没有人愿意出高价买半面镜子,所以老人就来回在市场上走动。徐德言假装要买老人的镜子,细细察看,果然是妻子的那半块。原来他是杨府的仆人,受乐昌公主委托来卖镜寻夫的。于是徐德言写了一首诗,交给仆人带回。诗写道:“镜与人俱去,镜归人未归。无复嫦娥影,空留明月辉。”意思是镜子与人都去了,但如今镜子归来而人却没有归来。正好比月中没有嫦娥的身影,只空留明月的光辉。

 乐昌公主见到丈夫保存的半面铜镜和诗后,终日哭泣,茶饭不思。杨素知道实情后,受到感动,把徐德言叫来,让他把乐昌公主带回自己的故乡去,还赐给了他许多东西。夫妻终于重新团聚。

 后世文学中用“破镜重圆”指离散夫妻的团聚,用“破镜难圆”表示因为客观的原因夫妻被迫分离。


Phá kính trùng viên


Ý của câu thành ngữ này là chỉ “Gương vỡ lại lành”.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Bản sự thi – Tình cảm” của Mạnh Khởi triều nhà Đường.

Từ Đức Ngôn-môn khách của Thái tử nước Trần thời Nam Triều và Công chúa Lạc Xương là vợ chồng rất mực thương yêu nhau. Triều chính nước Trần lúc bấy giờ rất hủ bại, Từ Đức Ngôn đã đoán biết nước Trần đang ̣đứng trước thảm họa bị diệt vong, vợ chồng mình sẽ buộc phải chia lìa, nên ông mới dặn vợ rồi bẻ chiếc gương gẫy làm đôi, mỗi người giữa một nửa làm tin để sau này lại đoàn tụ với nhau.
Ít lâu sau, vua nước Tùy Dương Kiên diệt được nước Trần thống nhất miền Bắc. Dương Tố là người có công trong việc tiêu diệt nước Trần không những được phong làm Việt Quốc Công, mà còn được nhiều phong thưởng, trong đó có Công chúa Lạc Xương. Còn Từ Đức Ngôn thì đành phải chạy trốn. Tuy tình cảnh vợ chồng bị chia lìa, nhưng họ vẫn nhớ thương nhau da diết.
Ngày 15 tháng giêng năm đó, Từ Đức Ngôn đến một phiên chợ rất nhộn nhịp, thì thấy một cụ già đang ngồi bán một nửa mảnh gương đồng với giá rất đắt. Ông chăm chú nhìn kỹ thì nhân ra ngay đó là nửa mảnh gương của vợ mình. Thì ra bà già này là người đầy tớ trong Dương phủ được Công chúa Lạc Xương sai đem gương ra bán để tìm chồng mình. Từ Đức Ngôn liền viết một bài thơ nhờ bà cụ chuyển cho Công chúa. Trong thơ đại ý viết: Gương và người đều rời tôi mà đi, nhưng nay thấy gương mà chẳng thấy người. Công chúa Lạc Xương sau khi đọc thơ và thấy mảnh gương kia của chồng, ngày nào nàng cũng đầm đìa nước mắt. Dương Tố biết được việc này thì vô cùng cảm động, bèn cho phép hai vợ chồng họ đoàn tụ và còn biếu tặng nhiều của cải.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về việc sau khi vợ chồng lìa xa nhau hoặc tình cảm vợ chồng bị rạn nứt lại được đoàn tụ hòa hảo với nhau.

(Sưu Tầm)

con meo cuoi
02-11-2008, 01:15 PM
Nhân dịp nhóm lập ra box mới, conmeocuoi vào ủng hộ hai bài liền luôn, hy vọng box này sẽ được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhà mình, cũng cổ vũ tất cả các thành viên trong DTT ai có bài câu chuyện thành ngữ xin tham gia đóng góp cho topic này ngày càng thêm đông đảo, tiện tham gia ba bài ủng hộ luôn!
@zhenying: He he dịch xong rồi mà thẹn chưa post lên à cưng, chị post lên trước để cưng tiếp luôn chiêu cho chị nhé!

con meo cuoi
02-11-2008, 01:18 PM
Bản gốc:
东汉时候,班超跟随奉车都尉(官名)窦固和匈奴打仗,立有功劳。后被派出使西域(今新疆全省,甘肃边,和葱岭以西中亚一部份地区)。他首先到郑善国。国王早知班超为人,对他十分敬重,但隔一个时期,忽然变得怠慢起来。班超召集同来约三十六人说:“郑善国最近对我们很冷淡,一定是北方匈奴也派有人来笼络他,使他躇踌不知顺从那一边。
聪明人要在事情还没有萌芽的时候就发现它,何况现在事情已经很明显了。”经过打听,果然是这样。于是班超又约同所有的人:“我们现在处境很危险,匈奴使者才来几天,郑善国王就对我们这么冷淡,如果再过一些时候。郑善国王可能会把我们绑起来送给匈奴。你们说,这该怎么办?”当时大家坚决地表示愿听他的主张。他使继续道:“不入虎穴,不得虎子。现在唯一的办法,就是在今天夜里用火攻击匈奴来使,迅速把他们杀了。只有这样,郑善国王才会诚心归顺汉朝。”
Bản dịch:
Vào thời Đông Hán Ban Triệu cùng Phụng Xa Đô Vệ (một chức danh quan ngày xưa) tham gia trong trận chiến giữa bên quân Hung Nô và quân Đậu Cố lập nên công lớn. Sau được phái đi sứ sang Tây Vực (chính là một phần đất của khu vực Tây Trung Á bao gồm toàn bộ Tỉnh Tân Cương, biên giới tỉnh Cam Túc và Thông Lĩnh Trung Quốc ngày nay). Trong chuyến đi sứ Tây Vực ông đến nước Trịnh Thiện đầu tiên. Quốc vương nước Trịnh Thiện đã sớm biết đến tên tuổi của Triệu Ban, nên đối đãi với ông vô cùng kính cẩn, nhưng bẵng đi một quãng thời gian, đột nhiên thái độ của vị vua này đột nhiên thay đổi trở nên rất lạnh nhạt. Triệu Ban triệu tập khoảng tầm ba mươi sáu người đi cùng đoàn với mình lại và nói: “Vua nước Trịnh Thiện dạo này đối xử với ta rất lãnh đạm, nhất định là bọn Hung Nô ở phương Bắc đã phái người đến nhằm lung lạc ông ta rồi, khiến cho ông ta chần chừ không biết nên đi theo bên nào. ”
Một người thông minh là người phải phát hiện ra mọi chuyện khi nó còn chưa nảy sinh, huống hồ hiện tại mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi.” Sau khi cho người đi thăm dò xong mọi việc, quả nhiên mọi việc đúng như dự đoán của ông. Chính vì vậy Triệu Ban lại hẹn tất cả mọi người lại: “Hiện tại chúng ta đang lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm, sứ thần bên quân Hung Nô chỉ mới đến đây có mấy hôm, vua nước Trịnh Thiện đã đối xử với chngs ta lãnh đạm như thế, nếu như để thêm một thời gian nữa, khéo vua nước Trịnh Thiện sẽ đem trói chúng ta lại rồi dâng lên cho quân Hung Nô mất. Nên các ngươi thử nói xem, chúng ta nên làm thế nào?” Khi đó mọi người đều kiên quyết thể hiện rõ thái độ sẽ nghe theo chủ trương của ông. Lúc đó ông mới nói tiếp: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hiện tại chỉ có một cách duy nhất, đó chính là ngay trong đêm nay chúng ta sẽ dùng hoả kích đánh vào chỗ nghỉ của sứ thần Hung Nô, nhanh chóng tiêu diệt gọn bọn chúng. Chỉ có như thế thì vua nước Trịnh Thiện mới thành tâm thành ý quy thuận triều Hán.”

con meo cuoi
02-11-2008, 01:21 PM
Bản gốc:
一口废井里住着一只青蛙。有一天,青蛙在井边碰上了一只从海里来的大龟。青蛙就对海龟夸口说:“你看,我住在这里多快乐!有时高兴了,就在井栏边跳跃一阵;疲倦了,就回到井里,睡在砖洞边一回。或者只留出头和嘴巴,安安静静地把全身泡在水里:或者在软绵绵的泥浆里散一回步,也很舒适。看看那些虾和蝌虾,谁也此不上我。而且,我是这个井里的主人,在这井里极自由自在,你为什么不常到井里来游赏呢!”
那海龟听了青蛙的话,倒真想进去看看。但它的左脚还没有整个伸进去,右脚就已经绊住了。它连忙后退了两步,把大海的情形告诉青蛙说:“你看过海吗?海的广大,哪止千里;海的深度,哪只千来丈。古时候,十年有九年大水,海里的水,并不涨了多少;后来,八年里有七年大早,海里的水,也不见得浅了多少。
 可见大海是不受旱涝影响的。住在那样的大海里,才是真的快乐呢!”井蛙听了海龟的一番话,吃惊地呆在那里,再没有话可说了。

Bản dịch:
Trong một miệng giếng bỏ hoang có một con cóc. Có một hôm, con cóc gặp một con rùa lớn đi từ biển đến ngay bên cạnh giếng. Con cóc nọ liền ngồi bốc phét với con rùa biển rằng: “Anh xem, tôi sống ở đây quá vui vẻ! Có lúc hứng lên, liền nhẩy nhót bên cạnh thành giếng một trận; lúc mệt rồi thì lại chui vào trong giếng, đánh một giấc trong hốc gạch. Hoặc chỉ lò mỗi cái đầu hoặc cái miệng, yên tĩnh trầm mình trong nước; hoặc giả dạo nhẩy mấy bước trong lớp bùn mềm êm ái, cũng rất thoải mái. Xem ra mấy tên cóc nhái và nòng nọc tên nào cũng không sướng bằng tôi. Hơn thế tôi còn là chủ nhân của cái giếng này, trong cái giếng này sống vô cùng tự do tự tại, tại sao anh lại không thử đến ngắm cái giếng đó của tôi nhỉ! ”

Rùa biển nghe xong mấy câu bốc phét của ếch, rất muốn thử đi xem thực hư thế nào. Nhưng chân trái của rùa còn chưa đặt chân hẳn vào giếng thì chân phải của nó đã bị vướng lại rồi. Nó vội vàng lùi về sau hai bước, đem chuyện về vùng biển lớn kể ếch nghe nói: “Anh đã từng nhìn thấy biển chưa? Biển vô cùng rộng lớn, không ít hơn mấy nghìn dặm đâu; độ sâu của biển, cũng không sâu ít hơn cả nghìn trường. Thời cổ đại, mười năm thì đến chín năm nước lớn, nước trong biển không hề dâng lên cao là bao; về sau, ba năm thì có đến bẩy năm đại hạn, cũng không thấy nước biển nông đi là bao. Điều đó cho thấy biển lớn không bao giờ chịu ảnh hưởng của việc hạn hán. Sống trong biển lớn như thế, mới là cuộc sống vui vẻ thực sự!” Ếch nghe rùa biển nói liền một mạch, đứng thộn ra vì ngạc nhiên, không còn câu nào để nói được nữa.

Bambi
03-11-2008, 03:38 PM
TAM SINH HỮU HẠNH 三生有幸
Tiếng Việt:
Thời Đường có một vị hoà thượng, hiệu Quốc Trạch 国泽, phật pháp tinh thông, kết thân với người bạn tên Lý Nguyên Thiện 李源善.
Một hôm, hai người cùng nhau du ngoạn, đi qua một con sông, chợt họ nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi bên bờ múc nước, bụng bà ta khá to, thì ra là bụng bầu.
Quốc Trạch trỏ nguời phụ nữ mà nói với Lý Nguyên Thiện
- Bà này mang thai 3 năm rồi đấy, đang đợi tôi đi đầu thai làm con bà ấy, nhưng tôi một mực tránh, đến bây giờ đối mặt bà ta, e rằng chẳng còn cách nào tránh nữa rồi. Ba ngày sau, bà ta sẽ trở dạ, Tới lúc đó phiền anh đến nhà bà xem xem, nếu đứa bé mỉm cười với anh, ấy chính là tôi đó. Lại đợi đến năm thứ 30, đêm trăng tiết Trung thu, tôi đợi anh ở chùa Thiên Trúc Hàng Châu nhé, lúc đó ta lại gặp nhau.
Sau hôm hai nguời bạn chia tay nhau, Quốc Trạch vô bệnh tật mà chết, cùng lúc người phụ nữ sinh hạ một đứa con trai. Lý NGuyên Thiện nghe tin, vội vàng y lời Quốc Trạch mà tìm đến gia đình bà ta thăm hỏi, đứa bé sơ sinh quả tình nhìn ông ta mà cười...
Năm thứ 30 kể từ hôm đó, nhằm đêm Trung thu, Lý Nguyên Thiện lần đến chùa Thiên Trúc Hàng Châu tìm đợi bạn hiền.
Vừa bước vào cổng, liền nhìn thấy một chú mục đồng đang cưỡi trâu, miệng hát
Tam sinh thạch thượng cựu tình hồn 三生石上旧情魂
Thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luận 赏月吟风不
要论
Tàm quý tình nhân viễn tương phỏng 惭愧情人远相访
Thử thân tuy dị tính trường tồn 此身虽异性常存
Thành ngữ 三生有幸nay được dùng để xưng tán những duyên phận đặc biệt, như gặp nhau ngẫu nhiên hoặc trong hoàn cảnh bất ngờ mà trở nên tri kỷ.

Đặt câu với三生有幸:
1/今天您肯赏光亲临寒舍,令我感到三生有幸。
2/能够进天阙朝拜天子, 真是三生有幸呀!
3/感谢你能来枉顾小店, 小弟真是三生有幸!
4/文人汇聚, 雅言不绝于耳, 我真是三生有幸。
5/今得拜识尊颜,三生有幸。
--------------------------
Tiếng Hoa:
三生有幸'这则成语中,三生,佛教指前生,今生,来生.三生都很幸运,形容极难得的好机遇.
这个成语来源于《甘泽谣》:唐李源与圆泽善,圆泽将亡,约十二年后杭州相见。源后诣杭州赴约,有牧童歌曰:“三生石上旧精魂,赏月吟风不要论,惭愧情人远相访,此身虽异性长存。”
唐朝时,有一个法号叫圆泽的和尚十分精通佛学,他有一个很要好的朋友,名叫李源。
有一天,他们两人相约去游览长江三峡,路过一个村子里,看到一位大肚的妇人正在溪边汲水。圆泽指着妇人对李源说:
“这个妇人已经怀孕三年了,正等着我去投胎做她的儿子,可是我却一直避着,现在既然已看见了,就没法再逃避。三天后,这位妇人应该生下个孩子,到那时候请 你到他家里去看看,如果那婴儿对你笑一笑,那便是我。我们就拿这一笑来作我们之间的凭证吧。十二年后的中秋之夜,我在杭州天竺寺的三生石上等你,那时我们 再相会吧!”
他们分别后,就在这一天夜里,圆泽果然圆寂,而在同时,那位孕妇也生了一个男孩子。
第三天,李源照着圆泽的话,到那位妇人家里去探望,婴儿果然对他笑了笑。
时间飞快地过去,第十二年的中秋日终于来临了。当天晚上,李源如期来到天竺寺;刚到寺门口,就看到那一个牧童在牛背上唱歌:
三生石上旧精魂,赏月吟风不要论;惭愧情人远相访,此身虽异性长存。
这首歌谣的意思是:在三生石和你相见的,仍然是旧时的我啊!我还清楚地记得我们过去一起赏月吟风的情景;感谢你从远地来探望我,你对我的这份情谊,实在令我感动。虽然我的面貌和往日已不相同,但我对你的友谊却是永远不变的。
那牧童唱完歌,便离去了。
Tham khảo thêm tại: [Chỉ có thành viên mới được xem link]

zhenying
03-11-2008, 07:32 PM
刮目相看
(thay đổi cách nhìn)
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

 三国时期,吕蒙是吴国有名的大将军,因为家里很穷,没有办法让他念书,所以,常常被人笑说吴国的吕蒙只不过是会打仗而已,其实也没多了不起。为了这句玩笑话,他一直非常生气。
 有一天,吴国的君主孙权严肃地说:「你现在已经是吴国的大将军,拥有很高的权力,如果只有一身武功是不够的,还希望你可以多读点书。」刚开始,吕蒙还说自己太忙,想要推掉孙权的要求,最后受到孙权的鼓励,奋发图强。后来,当他和鲁肃一起讨论军事的时候,鲁肃不免觉得吕蒙已经有了很大的改变,跟过去完全不同。吕蒙听到鲁肃的话,也高兴地说:「只要过了三天,人也是会变的,应该要用不一样的眼光看待啊!」

Phần Dịch né: :96:

Vào thời Tam Quốc , nước ngô có một vị đai tướng quân giỏi có tiếng đó là Lữ Mông. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó , không có tiền cho ông ăn học nên thường bị người đời cười chê.Họ nói ông chẳng qua cũng chỉ biết cầm quân đánh giặc thôi kì thực chẳng có tài cán gì .Vì những câu nói đó Lữ Mông vô cùng tức giận
Một ngày, vua nước Ngô là Tôn Quyền nghiêm túc nói với Lữ Mông: “Nhà ngươi bây giờ đã là đại tướng quân của nước Ngô rồi, nắm quyền lực rất lớn trong tay, nếu chỉ giỏi võ thôi chưa đủ, ta hi vọng nhà ngươi có thể bỏ thời gian đọc thêm sách vở.”
Lúc đầu Lữ Mông cò lấy cớ mình quá bận, để từ chối yêu cầu của Tôn Quyền. Nhưng cuối cùng nhờ lời động viên khích lệ của Tôn Quyền, ông đã phấn đấu vươn lên. Về sau, khi Lữ Mông và Lỗ Túc cùng nhau luận đàm việc quân, Lỗ Túc cảm thấy rõ ràng Lữ Mông thay đổi rất nhiều, khác hẳn so với trước đây. Lữ Mông nghe những câu đó của Lỗ Túc thì rất phấn khởi nói rằng: “Chỉ cần ba ngày không gặp, con người cũng đã khác rồi, nên phải có cách nhìn nhận đánh giá khác về họ chứ!”
Chính từ câu chuyện này đã dần dần hình thành nên câu thành ngữ quen thuộc: 刮目相看 – Thay đổi cách nhìn mà chúng ta hay đề cập đến

mr Tùng vs zhen ying 合作:84: :84:

zhenying
03-11-2008, 08:02 PM
ý ý em đâu có thẹn, chỉ là để các chị tiền bối post trc ,e vãn bối chỉ dám theo sau

yiyi
05-11-2008, 02:38 PM
力不从心
(Lực bất tòng tâm)[Chỉ có thành viên mới được xem link]释义: 比喻力量不够,无法实现愿望。
出处: 《后汉书•班超传》

故事: 东汉时,班超受明帝派遣,率领几十个人现使西域,屡建奇功。然而,班超在古西域经过了27个年头,年事已高,身体衰弱,思家心切,于是就写了封信,叫他的儿子捎至汉朝,请求和帝刘肇把他调回。此信未见反应。他的妹妹班昭又上书皇帝,申明哥哥的意思。

 信中有这样的几句话:“班超和他同去西域的人中,年龄最大,现在已过花甲之年,体弱多病,头发已白,两手不遂,耳朵不灵,眼睛不亮,扶着手杖才能走路……如果有淬不及防的暴乱事件发生,班超的气力,不能顺从心里的意愿了,这样,对上会损害国家的长治之功,对下会毁坏忠臣好不容易取得的成果,实在令人痛心呀!”
 和帝刘肇被深深地感动了,马上传旨调班超回汉。班超回到洛阳不到一个月,就因胸胁病加重而支世,终年71岁Ý của câu thành ngữ này là chỉ người sức lực yếu kém, không thể làm công việc mà mình mong muốn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hậu Hán thư – Truyện Ban Siêu”.

Thời Đông Hán, Ban Siêu theo lệnh Minh Đế dẫn theo mấy chục người đi xứ sang Tây Vực, đã lập nên nhiều công trạng to lớn. Năm tháng trôi qua, bất giác Ban Siêu ở lại Tây Vực đã được 27 năm trời. Khi ông mới đến Tây Vực còn là tuổi tráng niên, còn bây giờ thì tuổi đã cao, sức khỏe ngày một suy yếu. Người đã già rồi rất mong muốn lá rụng về gốc, ông đã viết một bức thư bày tỏ lòng nhớ quê da diết của mình, rồi sai con trai đem về nhà Hán, dâng lên Hòa đế Lưu Triệu xin điều ông về kinh thành. Nhưng bức thư trình lên đã lâu mà nhà vua cũng chẳng để ý tới. Sau đó, em gái của Ban Siêu là Ban Chiêu lại viết một lá thư dâng lên nhà vua, nhấn mạnh niềm mong muốn của anh mình. Trong thư có mấy câu như sau: “Ban Siêu là người cao tuổi nhất trong số những người cùng đi Tây Vực, nay tuổi đã ngoài 60, sức yếu lắm bệnh, mái tóc bạc phơ, mắt mờ tai kém, chân tay bủn rủn, đi đâu cũng phải chống gậy, nếu chẳng may xảy ra bạo loạn, thì sức lực của Ban Siêu không thể nào chiều theo ý muốn của mình nữa. Như vậy, trên thì phương hại đến công trị vì lâu dài của nhà nước, dưới thì hủy hoại đến thành quả do các bậc trung thần không dễ mà giành được, thực là đau lòng lắm thay”.
Bức thư của Ban Chiếu đã có hiệu quả, Hòa Đế hết sức xúc động trước lời lẽ trong thư, bèn lập tức truyền chỉ điều Ban Siêu về nhà Hán. Ban Siêu về tới Lạc Dương chưa đầy một tháng thì bệnh tình nặng thêm rồi qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Lực bất tòng tâm” để ví về hiện tượng sức yếu, không thể làm được những công việc mà mình mong muốn.

ongnon
05-11-2008, 10:09 PM
Phần Dịch né: :96:

Vào thời Tam Quốc , nước ngô có một vị đai tướng quân giỏi có tiếng đó là Lữ Mông. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó , không có tiền cho ông ăn học nên thường bị người đời cười chê.Họ nói ông chẳng qua cũng chỉ biết cầm quân đánh giặc thôi kì thực chẳng có tài cán gì .Vì những câu nói đó Lữ Mông vô cùng tức giận
Theo tớ nhớ không nhầm, ông tướng này là LÃ MÔNG, chứ không phải là LỮ MÔNG, mặc dù họ LÃ cũng có âm là LỮ nhưng đã quen với từ LÃ mất rồi, nên bây giờ nói LỮ thì không biết
Còn ví dụ nữa là LÃ BỐ và LỮ BỐ, nếu gọi sang LỮ BỐ thì ít người biết hihi nhưng vẫn đoán ra, tên người nên kiểm tra lại 1 chút nếu không Tam Quốc lại có thêm 1 nhân vật là ĐIÊU THIỀN:58:

Bambi
05-11-2008, 11:44 PM
骑虎难下qí hǔ nán xià

Kỵ hổ nan hạ

Tiếng việt:
Năm hàm hòa thứ 3 Tấn Thành Đế, tức năm 328 công nguyên, tướng giữ thành Lịch Dương là Tô Tuấn và tướng giữ thành Thọ Xuân là Tổ Ước, cùng hợp binh nổi loạn đánh vào kinh thành Kiến Khang với danh nghĩa trị kẻ có tội là trung thư lệnh Dũ Tín đang phò tá Tấn Thành Đế.
Trong lúc nguy cấp, thứ sử Giang Châu là Ôn Kiều đã đứng ra liên hợp với Dũ Tín lúc đó đang lánh nạn tại Giang Châu, cùng đề cử thứ sử Kinh Châu là trinh tây đại tướng quân Đào Khản làm thủ lĩnh để dẹp quân phiến loạn. Nhưng do quân phiến loạn thế mạnh người đông, Đào Khản liên tiếp bị thua mấy trận liền, tình hình lương thảo lại gặp khó khăn. Nên nảy sinh tâm trạng lo sợ mới trách hỏi Ôn Kiều rằng: "Ban đầu khi khởi binh, ông nói ông có nhiều binh lắm tướng, lương thảo sung túc, chỉ cần tôi ra làm bang chủ là được. Nhưng hiện nay tướng ở đâu? Lương thảo ở đâu? Nếu không có lương thảo thì tôi chỉ còn cách rút quân về, đợi khi nào có đủ lương thảo hãy đánh ".
Ôn Kiều nghe xong điềm nhiên đáp: "Ông nghĩ như vậy là lầm to, muốn thắng kẻ địch thì điều chủ yếu là phải có tinh thần đoàn kết, Lưu Tú và Tào Tháo trước kia sở dĩ có thể lấy ít thắng nhiều là bởi lẽ họ là đội quân chính nghĩa. Còn Tô Tuấn và Tổ Ước là hạng người hữu dũng vô mưu, mượn danh lừa người, chúng ta nhất định sẽ đánh bại chúng. Hiện nay nhà vua đang gặp nạn, nước nhà đang trong cơn nguy khốn, chúng ta không thể nửa chừng bỏ dở. Ông hiện như đang cưỡi trên lưng thú, không đánh chết nó thì làm sao mà xuống được? Nếu bây giờ ông rút quân về thì tất ảnh hưởng tới dũng khí của quân lính ". Đào Khảm nghe xong đành phải làm theo kiến nghị này và cuối cùng đã giành được thắng lợi.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về hiện tượng đang làm việc thì gặp khó khăn, do tình thế bức bách mà việc không thể không làm.

Tiếng Hoa: 骑虎难下qí hǔ nán xià
解:比喻做事中途遇到困难,迫于形势又无法中止。
述源:《晋书?温峤传》:"今之事势,义无旋踵,骑猛兽安可中下哉!"(唐人讳"虎"为兽。)
晋 成帝司马衍时,叛将苏峻和祖约率军攻入都城,挟持晋成帝,专擅朝政。江州刺史温峤组织了以征西将军陶侃为盟主的联军征讨叛军。由于叛军势大,而联军将少粮 缺,初战接连失利。陶侃见军心浮动,心中焦急,就对温峤说:"现在军中大将奇缺,粮食也所剩无几,如果再不能添将增粮,我只能下令撤军,待条件具备再起兵 吧!"
温峤耐心地劝说:"现在皇上蒙难,国家处在危急关头,我们仗义讨伐逆贼,乃正义之师。苏峻、祖约之辈欺世盗名,有勇无谋,目前叛军 势猛,我军又遇许多困难,但这是暂时的,只要联军上下团结一致,定可以寡敌众,现正是我们杀敌报国的时候,现在我们就象骑在猛兽背上,中途怎么能下来,只 有勇猛向前,才有出路!"
陶侃听了温峤的劝告后,激励众将士,齐心协力,克服重重困难,一举平定了叛乱。
【近义词】进退两难: Tiến thóai lưỡng nan
【反义词】一帆风顺: thuận buồm xuôi gió
Tham khảo tại: [Chỉ có thành viên mới được xem link]

sumi
06-11-2008, 09:00 AM
平易近人

周公是周武王的弟弟,一直忠心辅佐武王和成王。


周公的儿子伯禽被封在鲁地,当了鲁公。三年后伯禽向周公汇报鲁地的惰况。周公问他:“为什么这么慢才来汇报?” 伯禽答道:“改变那里的习俗,革新那里的礼法,三年后才能看到效果,所以来晚了。”

姜子牙被封在齐地。过了五个月,姜子牙回来向周公报告齐地的情况。周公问他:“你怎么这样快就报告情况呀?” 姜尚回答说:“我简化了君臣之间的礼节,一切按照当地风俗去做,所以快。”

所以周公听了,叹道:“唉,鲁国的后代将要当齐国的臣民了!政令不简单易行,百姓就不会对它亲近;政令平和易行,百姓才会乐于接受(平易近人)。”
“平易近人”现指态度和蔼可亲,使人愿意接受。

Bản tiếng Việt :

Bình dị cận nhân
Ý của câu thành ngữ này vốn chỉ chính sạch hòa dịu dễ thi hành.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Lỗ Chu Công thế gia”.

Chu Công em trai của Chu Vũ Vương, là người từng phò tá Chu Vũ Vương đánh đổ triều nhà Thương, có công lớn trong việc thành lập vương triều Tây Chu. Về sau, ông được Chu Vũ Vương phong làm Lỗ Công, trao quyền cai quản Khúc Phụ, nhưng ông không đi sang Khúc Phụ, mà vẫn ở lại kinh đô tiếp tục phò tá Chu Vũ Vương, chỉ sai người con cả của mình là Bá Cầm tiếp nhận phong hiệu Lỗ Công sang cai quản Khúc Phụ.

Sau khi đến Khúc Phụ được ba năm, Bá Cầm mới báo cáo với Chu Vũ Vương về tình hình thi hành chính sách ở địa phương. Chu Vũ Công rất không vừa ý trước việc này bèn hỏi: “Tại sao ông lại báo cáo muộn đến như vậy?”. Bá Cầm trả lời rằng: “Muốn thay đổi phong tục tập quán và đổi mới lễ pháp ở địa phương, thì phải mất tới ba năm mới thấy được hiệu quả của nó, cho nên tôi mới báo cáo muộn như vậy”.

Trước đó có Khương Thượng là người từng phò tá Văn Vương và Vũ Vương, được Chu Vũ Vương phong ở Tề Địa, ông ta chỉ trong thời gian 5 tháng là đã báo cáo với Chu Vũ Vương về tình hình thi hành chính sách ở địa phương. Lúc đó, thấy ông trở về nhanh chóng, Chu Công rất ngạc nhiên mới hỏi ông làm sao lại có thể báo cáo nhanh đến như vậy. Khương Thượng trả lời rằng: “Vì tôi đã đơn giải hóa nghi lễ vua tôi ở đó, mọi việc đều làm theo tập tục địa phương, nên mới nhanh như vậy”.

Do đó, Chu Công sau khi nghe xong báo cáo của Bá Cầm liền than rằng: “Ôi, đời con cháu của nước Lỗ sắp trở thành thần dân của nước Tề rồi, chính sách mà không đơn giản và dễ thi hành, thì dân chúng tất sẽ không gần gũi nó. Nếu chính sách hòa dịu và dễ thi hành thì dân chúng nhất định sẽ quy phục nó”.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ người có thái độ khiêm tốn hòa nhã, dễ gần gũi.
:89::89::89:

sumi
06-11-2008, 09:45 AM
画蛇添足
(vẽ rắn thêm chân)


[Chỉ có thành viên mới được xem link]


有个楚国贵族,在祭祀过祖宗后,把一壶祭酒赏给门客们喝。门客们拿着这壶酒,不知如何处理。他们觉得,这么多人喝一壶酒,肯定不够,还不如干脆给一个人 喝,喝得痛痛快快还好些。可是到底给谁好呢?于是,门客们商量了一个好主意,就是每个人各自在地上画一条蛇,谁先画好了这壶酒就归谁喝。大家都同意这个办 法。

 门客们一人拿一根小棍,开始在地上画蛇。有一个人画得很快,不一会儿,他就把蛇画好了,于是他把酒壶拿了过来。正待他要喝酒时,他一眼瞅见 其他人还没把蛇画完,他便十分得意地又拿起小棍,边自言自语地说:“看我再来给蛇添上几只脚,他们也未必画完。”边说边给画好的蛇画脚。

 不料,这个人给蛇画脚还没完,手上的酒壶便被旁边一个人一把抢了过去,原来,那个人的蛇画完了。这个给蛇画脚的人不依,说:“我最先画完 蛇,酒应归我喝!”那个人笑着说:“你到现在还在画,而我已完工,酒当然是我的!”画蛇脚的人争辩说:“我早就画完了,现在是趁时间还早,不过是给蛇添几 只脚而已。”那人说:“蛇本来就没有脚,你要给它添几只脚那你就添吧,酒反正你是喝不成了!”

 那人毫不客气地喝起酒来,那个给蛇画脚的人却眼巴巴看着本属自己而现在已被别人拿走的酒,后悔不已。


Bản tiếng Việt :

Thời xưa nước Sở có một quý tộc, sau khi cúng lễ tổ tiên, liền thưởng cho các môn khách đến giúp việc một ấm rượu. Các môn khách bàn với nhau: “Một ấm rượu chia cho mọi người cùng uống thì không đủ, một người uống thì có thừa. Vậy thì chúng ta cùng thi vẽ một con rắn trên mặt đất, ai vẽ xong trước, thì người đó được uống ấm rượu này.”

Có một người vẽ xong trước nhất. Anh ta cầm ấm rượu định uống, nhưng lại đắc chí lấy tay trái cầm ấm rượu, tay phải tiếp tục vẽ rắn, miệng nói: “Các người xem, ta còn có thời gian để vẽ thêm mấy chiếc chân cho rắn đây.”

Thế nhưng không đợi anh ta vẽ xong chân rắn, một người khác đã vẽ xong rắn. Người đó giằng lấy ấm rượu nói: “Rắn làm gì có chân, anh vẽ thêm chân cho rắn làm gì”, nói xong liền uống rượu trong ấm. Người vẽ thêm chân cho rắn đã để mất ấm rượu đáng lẽ thuộc về anh.

Chuyện ngụ ngôn này nói với mọi người, nếu làm một việc, cần phải có yêu cầu cụ thể và mục tiêu rõ ràng, phải theo đuổi nó, hoàn thành nó với ý chí tỉnh táo kiên định, không nên bị thắng lợi làm mê muội đầu óc, dẫn đến thất bại.

sumi
06-11-2008, 10:22 AM
后生可畏
(hòu shēng kě wèi)

(hậu sinh khả úy)
[Chỉ có thành viên mới được xem link]孔子在游历的时候,碰见三个小孩,有两个正在玩耍,另一 个小孩却站在旁边。孔子觉得奇怪,就问站着的小孩为什么不和大 家一起玩。 小孩很认真地回 答:“激烈的打闹能害人的性命,拉拉扯扯的玩 耍也会伤人的身体;再退一步说,撕破了衣服,也没有什么好处。所 以我不愿和他们玩。这有什么可奇怪的呢?”

过了一会几,小孩用泥土堆成一座城堡,自己坐在里面,好久不 出来,也不给准备动身的孔子让路。孔子忍不住又问:‘你坐在里面, 为什么不避让车 子?”“我只听说车子要绕城走,没有听说过城堡还 要避车子的!”孩子说。 孔子非常惊讶,觉得这么小的孩子,竟如此会说话,实在是了不 起,于是赞叹他 说:“你这么小的年纪,懂得的事理真不少呀:” 小孩却回答说:“我听人说,鱼生下来,三天就会游泳,兔生下 来,三天就能在地里跑,马生下来,三天就可 跟着母马行走,这些都 是自然的事,有什么大小可言呢?” 孔子不由感叹他说:“好啊,我现在才知道少年人实在了不起 呀!”

后生可畏的意思是:后生:年轻人,后辈;畏:敬畏。年轻人是可敬畏的。形容青年人能超过前辈。
释义 赞扬少年聪明努力,有光明的前途。

:89::89:Bản dịch :

Khổng Tử chu du các nước, đánh xe đến mỗi quốc gia. Hai đứa trẻ đang chơi đùa, còn đứa khác thì đứng ở cạnh. Thấy vậy, Khổng Tử liền hỏi: “Này cháu, sao cháu không chơi với các bạn?”. Đứa trẻ đáp: “Cãi nhau sẽ làm tổn thương đến tính mệnh, đùa nghịch cũng có hại cho sức khỏe, cho dù chỉ xé rách quần áo cũng gây phiền phức, không chơi với chúng có gì lạ đâu ạ”.

Đứa trẻ lấy bùn đắp thành một cái thành bao, nó vui mừng ngồi trong thành và không ra. Khổng Tử hỏi: “Cháu ngồi trong này. Tại sao lại không tránh xe của ông?”. Đứa trẻ trả lời: “Chỉ nghe nói xe đi vòng quanh thành, chưa nghe nói thành phải tránh xe”. Khổng Tử rất kinh ngạc, đứa trẻ tí tuổi mà đã biết nói câu như thế này. Đứa trẻ lại nói: “Cháu nghe nói cá nở ba ngày thì biết bơi, thỏ đẻ bảy ngày thì biết chạy,ngựa con sinh ra chỉ cần ba ngày là có thể đi được… đâu có nói gì đến lớn nhỏ đâu?”. Khổng Tử tỏ vẻ mừng rỡ và nói: “Tuyệt! Hậu sinh khả úy quả là tài giỏi”.

HẬU SINH KHẢ ÚY thường dùng để ca ngợi người nhỏ tuổi thông minh, nỗ lực, thành tích nổi bật, cũng dùng để chỉ lớp người sau lại đáng sợ, đáng phục cho nên không thể coi thường lớp trẻ được.

matahari
07-11-2008, 11:06 PM
Theo tớ nhớ không nhầm, ông tướng này là LÃ MÔNG, chứ không phải là LỮ MÔNG, mặc dù họ LÃ cũng có âm là LỮ nhưng đã quen với từ LÃ mất rồi, nên bây giờ nói LỮ thì không biết
Còn ví dụ nữa là LÃ BỐ và LỮ BỐ, nếu gọi sang LỮ BỐ thì ít người biết hihi nhưng vẫn đoán ra, tên người nên kiểm tra lại 1 chút nếu không Tam Quốc lại có thêm 1 nhân vật là ĐIÊU THIỀN:58:

thực ra bên trung quốc vẫn hay gọi là Lữ hơn, 1 cơ số người việt cũg vẫn tiếp nhận với tên lữ mà,cũg ko thể chối bỏ là tên lã trong LÃ BỐ đc nhìu người biết tới hơn, trong đoạn này dịch là Lữ ko sai, nó hay hơn Lã, cũg nói là chính xác hơn,trên này mọi người cứ góp ý nhiệt tình để tham khảo cho nhau;):82::82::82:

ongnon
08-11-2008, 11:21 AM
thực ra bên trung quốc vẫn hay gọi là Lữ hơn, 1 cơ số người việt cũg vẫn tiếp nhận với tên lữ mà,cũg ko thể chối bỏ là tên lã trong LÃ BỐ đc nhìu người biết tới hơn, trong đoạn này dịch là Lữ ko sai, nó hay hơn Lã, cũg nói là chính xác hơn,trên này mọi người cứ góp ý nhiệt tình để tham khảo cho nhau;):82::82::82:
Cảm ơn bạn cho ongnon thêm chi tiết mới là Trung Quốc hay gọi là Lữ hơn, té ra mới biết âm HÁN VIỆT bên Trung Quốc cũng có, hehe, lần đầu được nghe đó, lại còn nó hay hơn Lã và chính xác hơn thì không nói nữa. Cũng nói về họ LÃ/LỮ nhé, người ta quen gọi là LÃ BỐ và LỮ HẬU chứ không quen gọi bằng các tên còn lại.
Chưa kể đến KHÂU/ KHƯU là 1 họ , vậy ongnon xin thỉnh giáo bạn nhưng người ta vẫn gọi là KHỔNG KHÂU và KHƯU XỬ CƠ, chứ không gọi là KHỔNG KHƯU và KHÂU XỬ CƠ:84:
tên gọi là các tác giả đã dịch đã chuẩn, chúng ta cứ thế mà theo thôi, còn tranh cãi thì nhiều thứ lắm, lại lấy thêm ví dụ nữa nhé
1-珠海; Zhūhǎi thành phố thuộc Quảng Châu giáp ranh MA CAO, tại sao người ta vẫn gọi là CHU HẢI chứ không gọi là CHÂU HẢI mà âm HÁn VIỆT là CHÂU
2-Chữ 土 chỉ có 1 âm gốc là tǔ và trong mọi nghĩa đều được phiên là thổ, nhưng tại sao Tịnh độ tông - jìngtǔ-zōng - 淨土宗, trong đó 淨土 đwocj dịch là tinh độ mà không dịch là tịnh thổ, bây giờ toàn dùng và người ta chỉ biết là tiịnh độ, trong khi chữ 土 lại không có ấm ĐỘ mà chỉ có âm THỔ
3-Càn Long (乾隆; Qiánlóng) -vua nhà Thanh, tại sao gọi là CÀN LONG mà không gọi là KIỀN LONG , trong khi chữ 乾 có 2 âm CÀN và KIỀN

岁月无声
08-11-2008, 02:28 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
南柯一梦:Nam Kha nhất mộng


 【拼音】nán kē yī mèng

 【解释】南柯 ([Chỉ có thành viên mới được xem link]),南面的大树枝。形容一场大梦,或比喻一场空欢喜。

 【出处】唐·李公佐 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])《南柯太守传 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])》

 唐传奇小说《南柯太守传》,写淳于棼 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])醉后梦入大槐安国,官任南柯太守,二十年享尽荣华富贵,醒后发觉原是一梦,一切全属虚幻。后人因此用“南柯一梦”借喻世间荣华富贵不过是一场空梦。现在常比喻为一场空欢喜。

 隋末唐初的时候,有个叫淳于棼的人,家住在广陵。他家的院中有一棵根深叶茂的大槐树,盛夏之夜,月明星稀,树影婆婆,晚风习习,是一个乘凉的好地方。

 淳于棼过生日的那天,亲友都来祝寿,他一时高兴.多贪了几杯。夜晚,亲友散尽,他一个人带着几分酒意坐在槐树下歇凉,醉眼惺忪,不觉沉沉睡去。

 梦中,他到了大槐安国,正赶上京城会试,他报名入场,三场结束,诗文写得十分顺手,发榜时,他高中了第一名。紧接着殿试,皇帝着浮于弊生得一表人才,举止惆院,亲笔点为头名状元,并把公主许配给他为妻,状元公成了驸马郎,一时成了京城的美谈。

 婚后,夫妻感情十分美满。淳于棼被皇帝派往南河郡任太守,一呆就是20年。淳于棼在太守任内经常巡行各县,使属下各县的县令不敢胡作非为,很受当地百姓的称赞。皇帝几次想把淳于棼调回京城升迁,当地百姓听说淳于棼太守离任,纷纷拦住马头,进行挽留。淳于棼为百姓的爱戴所感动,只好留下来,并上表向皇帝说明情况。皇帝欣赏淳于棼的政绩,赏给他不少金银珠宝,以示奖励。

 有一年,敌兵入侵,大槐安国的将军率军迎敌,几次都被敌兵打得溃不成军。败报传到京城,皇帝震动,急忙召集文武群臣商议对策。大臣们听说前线军事屡屡失利,敌兵逼近京城,凶猛异常,一个个吓得面如土色,你看我,我看你,都束手无策。

 皇帝看了大臣的样子,非常生气地说:“你们平田养尊处优,享尽荣华,朝中一旦有事,你们都成了没嘴的葫芦,胆小怯阵,一句话都不说,要你们何用?”

 宰相立刻向皇帝推荐淳于棼。皇帝立即下令,让淳于棼统率全国精锐与敌军决战。

 淳于棼接到圣旨,不敢耽搁,立即统兵出征。可怜他对兵法一无所知,与敌兵刚一接触,立刻一败涂地,手下兵马被杀得丢盔解甲,东逃西散,淳于棼差点被俘。皇帝震怒,把淳于棼撤掉职务,遣送回家。淳于棼气得大叫一声,惊醒过来。但见月上枝头,繁星闪烁。而梦中经历好像已经整整过了一辈子。

 淳于棼把梦境告诉众人,大家感到十分惊奇,一齐寻到大槐树下,果然掘出个很大的蚂蚁洞,旁有孔道通向南枝,另有小蚁穴一个。梦中“南柯郡”、“槐安国”,其实原来如此!从梦中惊醒,此时他才知道,所谓南河郡,不过是槐树最南边的一枝树干而已。


Câu chuyện “Giấc Mộng Nam Kha”Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha”, được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết “Tiểu sử Nam Kha Thái Thú” của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên.
Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.
Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều chén rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.
Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần Vu Phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích, rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh đô.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm. Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ, công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. Ba mươi năm trôi qua, thành tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc, và ông đã có 7 con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận Nam Kha. Thuần Vu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành phải lưu lại, và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông, và ban thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báu.
Một năm, nước Thiện La cử quân đội xâm phạm nước Đại Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới kinh thành, nhà vua bị choáng, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến, địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay.
Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói: “Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì?”
Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông, giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một lỗ con kiến, những kiến đang cư trú ở đó.
“Giấc mơ Nam Kha” có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.

zhenying
14-11-2008, 12:28 AM
:98::98:hè hè câu chuyện này không phải là song ngữ né có cả tiếng anh đó học 1 được 3 :98::98:
唇亡齿寒


 春秋时候,晋献公想要扩充自己的实力和地盘,就找借口说邻近的虢(guó)国经常侵犯晋国的边境,要派兵灭了虢国。可是在晋国和虢国之间隔着一个虞国,讨伐虢国必须经过虞地。“怎样才能顺利通过虞国呢?”晋献公问手下的大臣。大夫荀息说:“虞国国君是个目光短浅、贪图小利的人,只要我们送他价值连城的美玉和宝马,他不会不答应借道的。”晋献公一听有点舍不得,荀息看出了晋献公的心思,就说:“虞虢两国是唇齿相依的近邻,虢国灭了,虞国也不能独存,您的美玉宝马不过是暂时存放在虞公那里罢了。”晋献公采纳了荀息的计策。
 虞国国君见到这两们珍贵的礼物,顿时心花怒放,听到荀息说要借道虞国之事时,当时就满口答应下来。虞国大夫宫之奇听说后,赶快阻止道:“不行,不行,虞国和虢国是唇齿相依的近邻,我们两个小国相互依存,有事可以自彼帮助,万一虢国灭了,我们虞国也就难保了。俗话说:‘唇亡齿寒’,没有嘴唇,牙齿也保不住啊!借道给晋国万万使不得。”虞公说:“人家晋国是大国,现在特意送来美玉宝马和咱们交朋友,难道咱们借条道路让他们走走都不行吗?”宫之奇连声叹气,知道虞国离灭亡的日子不远了,于是就带着一家老小离开了虞国。
 果然,晋国军队借道虞国,消灭了虢国,随后又把亲自迎接晋军的虞公抓住,灭了虞国。 故事出自《左传•僖公五年》。成语“唇亡齿寒”,比喻双方关系密切,相互依存。
English
If the Lips Are Gone, the Teeth Will Be Cold
During the Spring and Autumn Period (707 - 476 B.C.), Duke Xian of the State of Jin Wanted to expand his position of strength and sphere of influence. Therefore he would like to send his troops to destroy the State of Guo on the pretest that the State of Guo often encroached on theborders of the State of Jin. But there was a third state, the State of Yu,between the State of Jin and the State of Guo, and the Jin army had to cross the State of Yu before it could reach the State of Guo . "How can my army cross the State of Yu without a hitch?" Duke Xian of the State of Jin asked his ministers.Xun Xi , one of the ministers, said, "The monarch of the State of Yu is short - sighted and covets small advantages. If we give him priceless precious stones and fine horses, it is not unlikely that he will allow our army to pass through his country. " Seeing that Duke Xian of the State of Jin was a little bit grudging, Xun Xi continued to say, "The State of Yu and the State of Guo are neighbor stated as closely related as lips and teeth. The State of Yu cannot exist independently if the state of Guo is destroyed. Your precious stones and fime hores are just left in the care of the monarch of the State of Yu." So Duke Xian of the State of Jin accepted Xun Xi's plan. When the monarch of Yu saw the precious gifts, he was elated,and readily promised to let the Jin army pass through his state. Hearing the news, Gong Zhiqi, one of the ministers as the State of Yu, hastened to admonish the monarch, saying," That won't do.For the State of Yu and the State of Guo are neighbor states as closely related as lips and teeth. Our two small states are interdependent, and can help cach other when problems crop up .If the State of Guo were destroyed, it would be difficult for our State of Yu to continue to exist. As the common saying goes, if the lips are gone ,the teeth will be cold, The teeth can hardly be kept if the lips are gone. So it won't do at all to allow the Jin army pass our state." The monarch of the State of Yu said," The State of Jin is a big state. Now they here specially to present gifts to us with the intention of being on friendly terms with us. Under suchcircumstances, how can we refuse to allow them to pass through our state?" Hearing this, Gong Zhiqi sighed repeatedly. Knowing that the State of Yu would soon be destroyed, Gong Zhiqi left the State of Yu together with his whole family.
As expected, the troops of the State of Jin, allowed to pass through the State of Yu, destroyed the State of Guo and on their return trip captured the monarch of the State of Yu who went out personally to meet them, htus destroying the State of Yu as Well.
This story appears in the chapter " The Fifth Year of Duke Xi " in Zuo zhuan,the famous commentary by Zuo Qiuming on The Spring and Autumn Annals. The set phrase " if the lips are gone, the teeth will be cold " is used to mean that two persons or things share a common lot and that is one fails ,the other is in danger.
 [Chỉ có thành viên mới được xem link]


Môi hở răng lạnh

Vào thời Xuân thu, Phổ Hiến Công muốn khuyếch trương thực lực và mở rộng địa bàn nên vịn cớ nói nước láng giềng là Quách quốc thường xuyên xâm phạm biên giới nước Phổ, nên phải đem quân đi tiêu diệt nước Quách. Nhưng Ngu quốc lại ngăn giữa hai nước Phổ và nước Quách, muốn đánh nước Quách nhất định phải qua đất Ngu. “Làm thế nào có thể thuận lợi đi qua đất nhà Ngu bây giờ?” Phổ Hiến Công đem việc đó ra hỏi các quan đại thần trong triều. Hà Tức liền hiến kế:”Vua nước Ngu là người nhận thức nông cạn, ham lợi nhỏ trước mắt, chúng ta chỉ cần đem Ngọc Liên Thành và Ngựa Quý làm lễ vật dâng tặng cho ông ta, ông ta sẽ không từ chối việc cho chúng ta mượn đường đâu” Phổ Hiến công nghe thấy thế trong lòng có đôi chút tiếc rẻ .Hà Tức đọc được suy nghĩ trong bụng Phổ Hiến Công, liền nói:”Nước Ngu và nước Quách là hai nước láng giềng gắn bó với nhau như môi với răng, nước Quách bị tiêu diệt rồi, nước Ngu cũng khó có thể tồn tại được, ngọc và ngựa quí của ngài chẳng qua cũng chi là tạm thời gửi chỗ Ngu Công mà thôi.” Phổ hiến công nghe xong liền chấp nhận làm theo kế sách của Hà Tức
Vua nước Ngu nhìn thấy hai lễ vật quí giá kia như mở cờ trong bụng. Khi vừa nghe thấy Hà Tức đề cập đến chuyện mượn đường đi qua nước Ngu liền đồng ý ngay. Một số quan đại thần nước Ngu sau khi nghe xong đã vội vã lên tiếng ngăn cản: ”không được , không được, nước Ngu và nước Quách là hai nước lang giềng kề cận nhau gắn bó như môi với răng, hai nước nhỏ chúng ta cùng dựa vào nhau mà tồn tại, khi có chuyện có thể cùng giúp đỡ hỗ trợ cho nhau, ngộ nhỡ nước Quách bị tiêu diệt rồi, thì e rằng nước Ngu chúng ta cũng khó lòng mà tồn tại. Tục ngữ vốn đã có câu :”môi hở răng lạnh”, không có môi, răng cũng không giữ được vậy! Tuỵêt đối không thể cho nước Phổ mượn đường được. Ngu công nói: “Phổ quốc họ là một nước lớn, bây giờ họ có ý biếu tặng riêng cho chúng ta ngọc đẹp và ngựa quí để kết giao bạn bè với nước chúng ta, Chả nhẽ chỉ cho họ mượn đường để họ đi lại cũng không được hay sao?” Các vị quan nọ chỉ còn biết thở dài than vãn, hiểu rằng thời gian diệt vong của nước Ngu không còn xa nữa, nên họ liền dẫn theo cả nhà cả già lẫn trẻ rời khỏi nước Ngu.
Quả nhiên quân Phổ sau khi mượn được đường Ngu quốc, tiêu diệt xong nước Quách thì liền bắt luôn vua nước Ngu là Ngu Công, người đã từng đích thân tiếp đón đoàn quân Phổ, tiêu diệt luôn nước Ngu. Câu chuyện được lấy từ cuốn: Tả Truyền – Hi Công Ngũ Niên”. Từ đó hình thành câu thành ngữ “Môi hở răng lạnh” để nhằm chỉ quan hệ của hai bên gắn bó khăng khít, cùng dựa vào nhau mà tồn tại.
)

 

sumi
14-11-2008, 11:12 AM
杀鸡吓猴
(Giết gà dọa khỉ)

[Chỉ có thành viên mới được xem link]
故事 :
有个耍猴戏的,新买了一只受过训练的猴子。这猴子可机灵了,他一听到鼓声就会跳舞,一听到锣声就会翻斤斗,可是就不听新主人的指挥。耍猴戏的使劲打鼓,使劲敲锣,猴子眨眨眼睛,一动也不动,只做没听见。耍猴戏的想了个法子,他抓了一只公鸡来,对着公鸡又打鼓,又敲锣。公鸡怎么会演戏呢,他听到鼓声锣声早吓呆了,蹲在地上动也不敢动。耍猴戏的拿起一把刀,一刀把公鸡宰了。这一下可把猴子吓坏了。耍猴戏的一打鼓,他就连忙跳舞,一敲锣,他就连忙翻斤斗,一点儿也不敢含糊。


“杀鸡吓猴”就是从这个故事来的。惩罚一个不相干的人,来威胁另一个人,可以说是“杀鸡吓猴”。

Bản dịch :
Có một nghệ nhân xiếc mới mua về một chú khỉ đã được huấn luyện. Chú khỉ này rất nhanh nhẹn, khôn, nghe tiếng trống thì múa theo, nghe gõ la thì sẽ nhào lộn, nhưng chỉ là không chịu nghe sự chỉ huy của người chủ nhân mới này. Trong khi vị chủ nhân mới cố hết sức để gõ la đánh trống thì con khỉ này ngồi đó nhìn ngược ngó xuôi, không hề nhúc nhích, như không hề nghe thấy.

Chủ nhân tức lắm bèn nghĩ ra một cách. Ông ta bắt về một con gà trống rồi vừa đánh trống vừa gõ la trước mặt con gà. Con gà nào có biết diễn gì đâu, nó sợ cứng người lại, nằm co dưới đất không dám động đậy. Chủ nhân liền cầm con dao thịt luôn con gà. Chú khỉ ngồi bên cạnh quan sát, sợ run người. Về sau, chỉ cần chủ nhân vừa mới đánh trống, khỉ liền múa; vừa mới đánh la, khỉ liền nhào lộn một chút cũng không dám lơ là như trước.

Thành ngữ SÁT KÊ HẠ HẦU dùng để ví trừng phạt một người để răn đe kẻ khác.

Flash nè :
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

Bambi
16-11-2008, 02:58 AM
井底之蛙
ếch ngồi đáy giếng
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
一口废井里住着一只青蛙。有一天,青蛙在井边碰上了一只从海里来的大龟。 青蛙就对海龟夸口说: “你看,我住在这里多快乐!有时高兴了,就在井栏边跳跃一阵;疲倦了,就回到井里,睡在砖洞边一回。或者只留出头和嘴巴,安安静静地把全身泡在水里:或者在软绵绵的泥浆里散一回步,也很舒适。看看那些虾和蝌虾,谁也此不上我。而且,我是这个井里的主人,在这井里极自由自在,你为什么不常到井里来游赏呢!” 那海龟听了青蛙的话,倒真想进去看看。但它的左脚还没有整个伸进去,右脚就已经绊住了。它连忙后退了两步,把大海的情形告诉青蛙说: “你看过海吗?海的广大,哪止千里;海的深度,哪只千来丈。古时候,十年有九年大水,海里的水,并不涨了多少;后来,八年里有七年大早,海里的水,也不见得浅了多少。可见大海是不受旱涝影响的。住在那样的大海里,才是真的快乐呢!” 井蛙听了海龟的一番话,吃惊地呆在那里,再没有话可说了。[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Trong "Truyện ngụ ngôn Việt Nam" có câu chuyện kể về một chú ếch hợm hĩnh, nông nổi, đáng thương.
Số là, có một con ếch, do sự ngẫu nhiên nào đó, ngay từ khi sinh ra đã ở trong một cái giếng nọ. (Cũng có thể không phải do ngẫu nhiên mà còn là do sở thích của họ hàng nhà ếch nữa. Chả thế trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có câu: Giếng đâu thì ếch đó). Sống cùng với ếch ở trong giếng chỉ có vài con nhái, cua, ốc nhỏ. Từ dưới đáy giếng nhìn lên ếch ta chỉ nhìn thấy khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ: Tất cả vũ trụ chỉ có vậy, vì thế ếch tự coi mình là chúa tể. Hàng ngày, nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ. Nó càng lấy làm oai.
Nhưng có một năm, có thể do thái độ xấc xược "coi trời bằng vung" của ếch thấu đến tai Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi giận đùng đùng và quyết định phế truất "ngai vàng" nơi đáy giếng của ếch nên đã làm một trận mưa thật to. Nước trong giếng dềnh lên, tràn vào bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nhâng nháo nhìn lên trời, nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn hơn nhiều cái khoảng trời nó vẫn thấy. Ếch ta không tin và thấy bực bội vì điều đó. Để ra oai, nó cất tiếng kêu ồm ộp. Vị chúa tể hy vọng là sau tiếng kêu của mình mọi thứ đều phải trở lại như cũ. Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Còn nó vì mãi nhìn lên trời chả thèm để ý đến xung quanh, nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.
Từ cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ thông qua miệng giếng của chú ếch nọ mà thành ngữ "Ếch ngồi đáy giếng" trước hết để chỉ "những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp xúc hẹp". Sau nữa, lại từ thái độ nhâng nháo "coi trời bằng vung" của ếch mà thành ngữ này còn hàm ý nói về sự chủ quan, coi thường thực tế. Số phận của những người đó, nếu không giống như con ếch huênh hoang, hợm hĩnh nọ, thì chí ít, họ cũng phải trả bằng những thất bại chua xót khi tiếp xúc với thực tiễn phong phú và sinh động, mà khi hiểu ra thì sự đã rồi.

岁月无声
16-11-2008, 03:01 PM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
英雄无用武之地

 成语: 英雄 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])无用武之地


 拼音: yīngxióng wú yòng wǔ zhī dì


 释义: 比喻有才能却没地方或机会施展。


 出处: 宋 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])·司马光 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])《资治通鉴 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])·汉纪·献帝 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])建安十三年》:“英雄无用武之地,故豫州遁逃至此。”


 示例: 《清 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])·寄生氏·五美缘·第四十回》:“这是天绝我也,‘英雄无用武之地’,”将朴刀向江中一抛,非是做好汉有始无终,此时却不能顾你了。”


 典故:


 东汉末年,曹操靖北后,南攻荆州。刘备势单力孤,不能与之抗衡,迫而逃至夏口。诸葛亮自请于备,偕鲁肃一道往东吴谒孙权。以行“东联孙权,北拒曹操”之“隆中对 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])”策略。亮见权时,以“激将计”说之曰:“值天下大乱,公据江东。吾主聚众于南,与操逐鹿中原。今操已扫北,乘势南下,大破荆州,威震四海。吾主‘英雄无用武之地’,故远遁于此。望公量力而为,若能合吴越之众,戮力拒之,事宜早决。否则,按兵束甲,俯首称臣,北面而事之。观公外似臣服,内实踌躇,当断不断,祸将至矣。”权本欲一战,复闻此言,勃然大怒,遂从亮言,联手抗曹。


 近义词:怀才不遇


 反义词:大显身手 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])


 英语翻译:A hero with no place to display his prowess.或者是 have no scope for the exercise of one's ability

ANH HÙNG VÔ DỤNG VÕ CHI ĐỊA

英 雄 無 用 武 之 地


(ANH HÙNG KHÔNG ĐẤT DỤNG VÕ)


XUẤT XỨ: Phần "Gia Cát Lượng truyện, Thục thư" trong sách Tam Quốc Chí, có câu: "Lượng thuyết phục (Tô) Quyền rằng: ... Nay (Tào) Tháo là thế lực đại anh hùng trừ diệt tất cả đã gần dẹp yên, vừa phá Kinh Châu, uy thế chấn động bốn biển. Anh hùng mà không đất dụng võ, nên Dực Châu (tức Lưu Bị) mới trốn chạy đến đây" (Lượng thuyết Quyền viết: "... "Kim Tháo sản di đại hùng, lược dĩ bình hĩ, toại phá Kinh Châu, uy chấn tứ hải. Anh hùng vô sở dụng võ, cố Dự Châu độn đào chí thử"

GIẢNG NGHĨA; Câu "Anh hùng vô dụng võ chi địa" chuyển hóa từ câu "Anh hùng vô sở dụng võ" ở trên. Nguyên ý nói: anh hùng không có chỗ để thi triển tài dùng binh của mình để tỉ dụ người tài năng không có chỗ phát huy.

ĐIỂN TÍCH: Năm 208, sau khi bình định phương bắc không lâu, Tào Tháo thân hành chỉ huy đại quân tiến xuống hướng nam, chuẩn bị dẹp tan Lưu Biểu đang chiếm vùng Kinh Châu. Quân Tào chưa kịp tới Kinh Châu đã nghe tin Lưu Biểu chết vì bệnh. Con trai nhỏ của Lưu Biểu là Lưu Tông hoảng hốt chẳng có chủ kiến gì, bị các nhóm thủ hạ thân tín xúi giục quyết định ra hàng Tào Tháo để bảo vệ an ổn cho mình.

Lúc này, Lưu Bị đang được Lưu Biểu giao phó trấn giữ Phàn Thành (nay thuộc Hồ Bắc) chưa hay biết gì, đến khi quân Tào tiến vào huyện Uyển, Bị mới hay tin, vội vàng dẫn quân triệt thoái xuống phương nam. Lưu Bị đến chân thành Tương Dương, Lưu Tòng đóng chặt cửa thành không cho Bị vào. Trước tình hình ấy, Gia Cát Lượng khuyên Bị nên đánh chiếm lấy Tương Dương rồi hiệu triêu dân chúng Kinh CHâu cùng chống lại quân tào. Lưu Bị không đồng ý, bảo: "Lưu Biểu vừa mới qua đới, ta nào nhẫn tâm làm thế!". Rồi Bị tiếp tục lệnh cho quân tiến sâu nữa xuống phương nam, rút về hướng Giang Lăng. Nhân dân Tương Dương không muốn đầu hàng (theo Lưu Tông) nên đua nhau theo Lưu Bị, đội ngũ của Bị đột ngột tăng lên tới hơn 10 vạn người. Có người khuyên Bị nên bỏ họ lại và chạy trước để khỏi bị quân Tào Tháo đuổi kịp, Bị đáp: "Người làm nên đại sự lấy lòng nhân làm gốc, nay nhân dân Kinh Châu theo về với ta, ta nào nỡ bỏ học mà chạy trước!".

Quân Tào vừa đến Tương Dương, Lưu Tông vội dẫn văn võ bá quan ra cửa thành nghênh đón. Tào Tháo hỏi rõ hướng chạy của Lưu Bị rồi lập tức đem theo 5 ngàn kỵ binh đuổi riết theo. Quân tào đuổi kịp đội ngũ của Lưu Bị ở Đương Dương Trường Bản (nay thuộc Hồ Bắc). Lưu Bị chỉ huy vài chục tướng sĩ đột phá vòng vây, chạy về hướng Hán tân ở phía đông (nay là bến Hán Thủy). Bị vượt sông Hán Thủy, hội quân với đại tướng Quan Vũ và con lớn của Lưu Biểu là Lưu Kỳ rồi quyết dịnhđóng quân lại ở Hà Khẩu (nay là thanh phố Vũ Hán, Hồ Bắc). Quân Tào tiếp tục nam tiến, chiếm trấn Giang Lăng. Tháo ra lệnh cho quân nghỉ ngơi chút ít, chuẩn bị xuôi dòng nước về phía đông đuổi đến Hạ Khẩu tiêu diệt lực lương của Lưu Bị rồi thừa thắng tiêu diệt luôn Đông Ngô của Tôn Quyền, quét sạch vùng Giang Nam.

Lúc ấy quân Tào Tháo có hơn 50 vạn người (thanh xưng lên tới 83 vạn quân) còn cả binh mạ của Bị chỉ có hơn 1 vạn. Binh lực hai bên cách biệt hẳn. Do vì Tôn Quyền sợ Tào Tháo nên cứ đóng yên ở Sài Tang (nay thuộc Giang Tây) không dám động binh. Vì muốn liên hợp với Đông Ngô cùng chống lại quân tào, Lưu Bị sai Gia Cát Lượng đến Sài Tang thuyết phục Tôn Quyền.

Gia Cát Lượng gặp Quyền, nói: "Tào Tháo đã chiếm mất Kinh Châu, tướng quân dự định làm gì? Nếu như chuẩn bị chống cự thì hãy quyết chiến với Tào Tháo; còn như không chuẩn bị chống cự thì hãy sớm đầu hàng đi. Không nên do dự chờ thời, tai họa sẽ đến mau lắm đấy!". Tuy Tôn Quyền sợ Tào Tháo nhưng lại không can tâm bỏ cơ nghiệp tổ tiên quý gối đầu hàng Tào. Nay bị Gia Cát Lượng nói khích, Quyền khó chịu hỏi ngược lại: "Nếu đã như thế, sao Lưu Dự Châu (tức Lưu Bị) không đầu hàng?" Gia Cát Lượng đáp: "Lưu Dự CHâu đã quyết định không đầu hàng. Bị đến Kinh Châu tạm thời nương thân ở Phàn Thành, anh hùng không có đất dụng võ, nên mới bị Tào Tháo đánh bại, nhưng Bị vẫn là dòng dõi vương thất, anh hùng cái thế hào kiệt bốn phương dốc lòng ngưỡng mộ giống như nước trăm sông đều đổ vào biển lớn, tương lai chắc chắn sẽ cùng Tào Tháo tranh đoạt thiên hạ, làm sao khuất thân đầu hàng hắn được?" Tôn Quyền kích động nói: "Lưu Dự Châu anh hùng khí khái khiến người khâm phục! Tôn Quyền ta kế thừa đại nghiệp của cha anh, quyết không thể dâng đất Đông Ngô cho người khác. Tâm ta đã quyết chống lại quân tào, không thể đầu hàng!".

Một ngày vào tháng 12 năm ấy, xảy ra trận chiến lịch sử trên sông Xích Bích (nay thuộc phía tây huyện Võ Xương, Hồ Bắc) giựa quân Tào Tháo và liên quân Lưu Bị - Tôn Quyền.


(NGUYỄN TÔN NHAN)

con meo cuoi
16-11-2008, 10:42 PM
车水马龙


Ngựa xe như nước áo quần như nêm
东汉明帝在位的时候,立马氏当他的皇后,可是马皇后并没有儿子,所以,明帝就立贾氏的儿子当太子,还要马氏抚养太子长大。而马皇后对太子像自己的亲生儿子一样好,并没有特别地偏心。那时马皇后还经常读一些《春秋》之类的史书,虽然明帝也让马皇后看一些奏章,但马皇后却没有和政治扯上关系。


Vào thời Đông Hán khi Hán Minh Đế còn tại vị đã lập Mã Thị lên làm Hoàng hậu, nhưng Mã Hoàng hậu lại không có con trai, chính vì vậy, Minh Đế đã lập con của Giả Thị lên làm Thái Tử, còn cho Mã Thị đứng ra dưỡng dục Thái Tử cho đến lúc lớn khôn. Nhưng Mã Hoàng hậu lại đối xử với Thái Tử tựa như chính con đẻ của mình, không hề có một chút thiên vị. Lúc nuôi dậy Thái tử Mã Hoàng hậu còn thường xuyên mua một số loại sách như sách Xuân Thu, mặc dù Minh Đế còn để cho Mã Thái hậu xem một số sách Tần Chương, nhưng Mã Thái hậu lại không hề lôi kéo các quan hệ về mặt chính trị.


後来,明帝死了,太子继承皇位,是历史上的章帝。章帝那年十八岁,马皇后被封为皇太后。当时,许多大臣都提议要给皇太后的兄弟封官,可是皇太后非常反对。第二年,各地发生旱灾,很多人说是因为没有给太后的兄弟封官的缘故,皇太后就说:「我知道为了封官的事情,有很多人到我娘家去,那情形可以说是车子像流水一样,马匹也像一条长龙一样接连不断,可是,那是不应该的。」此後,再也没有人提起封官的事情了。 


Về sau, Hán Minh đế mất, Thái tử tiếp tục kế thừa ngai vàng, chính là vua Chương Đế trong lịch sử Trung Quốc. Chương Đế lên ngôi vua lúc ông mười tám tuổi, Mã Thái hậu được phong lên làm Hoàng Thái Hậu. Khi đó, rất nhiều Đại thần đều đề nghị nên phong hàm quan cho các anh em của Hoàng hậu, nhưng Hoàng Thái hậu kiên quyết phản đối. Đến năm thứ hai, khắp nơi xảy ra nạn hạn hán, rất nhiều người đều nói rằng vì Hoàng Thái hậu không phong quan cho anh em của mình nên mới dẫn đến hạn hán. Thái Hậu nghe xong liền nói: “Ta biết vì chuyện phong quan mà rất nhiều người đã đến nhà mẹ của ta, Cảnh đó có thể ví xe nhiều như nước, ngựa xếp hàng dài giống như một con rồng dài nối tiếp nhau không dứt, nhưng việc đó là việc không đáng có” Về sau, không còn ai nhắc lại chuyện phong quan với bà nữa.

岁月无声
17-11-2008, 01:01 AM
一人得道,鸡犬升天 【一人得道,鸡犬升天】 ( yī rén dé dào,jī quǎn shēng tiān )


解 释 比喻一个人做了官,和他有关系的人也都跟着得势。

出 处 语本汉淮南王刘安举家升天的传说。汉王充《论衡·道虚》:“淮南王学道,招会天下有道之人,倾一国之尊,下道术之士,是以道术之士并会淮南,奇方异术,莫不争出。王遂得道,举家升天,畜产皆仙,犬吠于天上,鸡鸣于云中。” ”后用以比喻一人得势,与其有关者亦皆随之发迹。多含讽刺意。

用 法 复句式;作宾语、分句;含贬义

近义词 一人飞升,鸡犬升天

Nhất nhân đắc đạo kê khuyển thăng thiên.
Một người làm quan cả họ được nhờ.

Giải nghĩa: Một người làm quan thì những người có quan hệ với người đó đều được thơm lây.

Xuất xứ:Theo truyền thuyết Hoài Nam Vương Lưu An đời Hán đắc đạo thành tiên. Hán Vương Sung" Luận Hành. Đạo Hư" : " Hoài Nam Vương học đạo. triệu tập những người hiểu biết về đạo trong thiên hạ, khuynh nhất quốc chi tôn, hạ đạo thuật chi sĩ, là những người hiểu về đạo cùng với Hoài Nam và các đạo ở khắp nơi cùng nhau tranh luận. Vương toại nguyện đắc đạo, đưa được cả nhà lên trời, tất cả các con vật nuôi trong nhà như chó, gà cũng đều lên theo ".
Người đời sau dùng thành ngữ này để châm biếm những người có quyền lực thì bạn bè thân thích họ cũng được thơm lây.

Cách dùng: Câu phụ, làm tân ngữ, phân câu, mang nghĩa xấu.

Từ gần nghĩa: Nhất nhân phi thăng, kê khuyển thăng thiên.

故事: 西汉淮南王刘安,谋反事败而被迫自杀。以其生前炼丹修道,道家便为之编一神话。述刘安拜八公为师,习道与炼丹。丹炼成后,尚未服用,辄闻汉武帝谴人来捕。八公告刘安,其已得道,可即时服丹成仙。于是,刘安与家人服下丹药,成仙升天。所余药器置於中庭,鸡犬舐啄,尽得升天而去。


 谚语“一人得道,鸡犬升天”据此神话概括而来,历为道教掌故之一。今时过境迁,原为褒义而成贬义。多喻一人得势,与其有关者亦随之发迹。常用以讽刺官场上之裙带关系。

Cốt truyện:Tây Hán Hoài Nam Vương Lưu An, mưu phản thất bại bị ép đến bước đường cùng. Do vậy lúc còn sống đã luyện đan tu đạo, đạo gia vì thế đã đưa việc này thành một câu chuyện thần thoại. Câu truyện kể rằng Lưu An bái 8 lão ông làm thầy để học đạo và luyện đan. Đan luyện xong còn chưa kịp dùng thì nhận được tin Hán Vũ Đế cho người đến bắt ông. 8 lão ông khuyên Lưu An rằng bản thân đã đắc đạo chi bằng nuốt linh đan để được thành tiên. Thế là Lưu An cùng người trong nhà đều nuốt linh đan và thành tiên, bay lên trời. Do ở lò luyện đan trong vườn còn vương vãi ít đơn dược, chó gà nhà ông ăn phải, cũng bay lên trời hết.
Ngạn ngữ: "NHẤT NHÂN ĐẮC ĐẠO, KÊ KHUYỂN THĂNG THIÊN " theo câu truyện thần thoại này mà thành, được coi là một trong những truyền thuyết của đạo giáo. Đến nay thời thế thay đổi, nghĩa tốt lại thành nghĩa xấu. Nay được dùng nhiều là để châm biếm những người có quyền lực thì bạn bè thân thích họ cũng được thơm lây.

zhenying
18-11-2008, 05:19 PM
hihi k biết nên gọi ongnon hay onggia đây ,bạn tìm dẫn chứng rất cụ thể, rất thuyết phục.oki mình đồng ý với y kiến của bạn ,còn phải học hỏi nhìu ở bạn

ongnon
18-11-2008, 08:12 PM
hihi k biết nên gọi ongnon hay onggia đây ,bạn tìm dẫn chứng rất cụ thể, rất thuyết phục.oki mình đồng ý với y kiến của bạn ,còn phải học hỏi nhìu ở bạn
oh, dẫn chứng cụ thể gì đâu, chỉ là những thứ gặp trong quá trình học thôi:18:, nếu ai giải thích được giùm thì tốt quá
Còn học hỏi thì không dám, trao đổi thì ok, học hỏi thì cứ học kotx là được rồi
:96:

zhenying
19-11-2008, 12:19 AM
anh cứ nói thế iem đây là lính mới tập tò te tí te tò te, gànon chưa kịp mọc lông,^^học hỏi các a c là đương nhin thui

ongnon
19-11-2008, 12:49 AM
Chuyển ngôi nhanh thật, tự nhận gànon khác nào bảo tớ già hixxxx, học tớ không hay đâu, học châm chích chỉ tổ thiệt thân, còn đã nói rồi, vác cặp học anh kotex ý hihi

ongnon
19-11-2008, 12:54 AM
Ngạn ngữ: "NHẤT NHÂN ĐẮC ĐẠO, KÊ KHUYỂN THĂNG THIÊN " theo câu truyện thần thoại này mà thành, được coi là một trong những truyền thuyết của đạo giáo. Đến nay thời thế thay đổi, nghĩa tốt lại thành nghĩa xấu. Nay được dùng nhiều là để châm biếm những người có quyền lực thì bạn bè thân thích họ cũng được thơm lây.
hihi, ngạn ngữ hay thành ngữ, hình như ngạn ngữ khác mà thành ngữ khác nhau thì phải hihi.
Trong tiếng Trung hay nghĩa tiếng Việt nhiều câu đã thay đổi từ nghĩa tốt thành xấu và ngược lại
Như câu trên là từ tốt thành xấu, ví dụ thêm câu nữa là " Ngựa quen đường cũ"
Còn có câu nghĩa xấu thành tốt như câu: " Rửa tai lắng nghe"
:16:

岁月无声
19-11-2008, 02:46 AM
hihi, ngạn ngữ hay thành ngữ, hình như ngạn ngữ khác mà thành ngữ khác nhau thì phải hihi.
Trong tiếng Trung hay nghĩa tiếng Việt nhiều câu đã thay đổi từ nghĩa tốt thành xấu và ngược lại
Như câu trên là từ tốt thành xấu, ví dụ thêm câu nữa là " Ngựa quen đường cũ"
Còn có câu nghĩa xấu thành tốt như câu: " Rửa tai lắng nghe"
:16:

“ 君子有三畏, 畏天命, 畏大人, 畏圣人之言 ”。[Chỉ có thành viên mới được xem link]多谢!
"Quân tử hữu tam úy, úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân chi ngôn" hihi! [Chỉ có thành viên mới được xem link]

岁月无声
19-11-2008, 02:59 AM
一场春梦 ( yī chǎng chūn mèng )


 解 释 比喻世事无常,转眼成空。也比喻幻想破灭。
出 处 唐·卢延让 ([Chỉ có thành viên mới được xem link])《哭李郢端公》:“诗侣酒徒销散尽,一场春梦越王城。”
宋 赵令畤 《侯鲭录》卷七:“ 东坡老人 在 昌化 ,尝负大瓢,行歌田间。有老妇年七十,谓 坡 云:‘内翰昔日富贵,一场春梦。’ 坡 然之。里中呼此媪为 春梦婆 。” 元 张可久 《落梅风·叹世》曲:“土库千年调,金疮百战功,叹兴亡一场春梦!”《水浒传》第一○五回:“ 廖立 被 王庆 觑个破绽,一朴刀搠翻, 段三娘 赶上,复一刀结果了性命。 廖立 做了半世强人,到此一场春梦。”
用 法 偏正式;作宾语;含贬义
故 事 宋朝时期,大文豪苏东坡被贬到海南昌化,他背着一个大瓢在田野间步行,不时哼着曲调,遇到一个70多岁的老婆婆,她知道苏东坡的坎坷经历,现在亲眼目睹他的现状,十分感慨地说:“昔日内翰的荣华富贵只不过像一场春梦而已。”

Nhất trường xuân mộng
Giấc mộng tan tành, Mông đẹp vỡ tan.

Giải nghĩa: Ví với thế sự vô thường, chớp mắt đã hóa hư không, ảo tưởng tan thành mây khói.

Xuất xứ: Đời Đường. Lư Diên Nhượng《Khóc Lí Dĩnh Đoan Công》: " Thi lữ tửu đồ tiêu tản tận, nhất trường xuân mộng Việt vương thành "
Tống. Triệu Lệnh Trù 《Hầu Thanh Lục》quyển 7: " Đông Pha lão nhân ở Xương Hóa ( nay là huyện Xương Giang tỉnh Quảng Đông). Hàng ngày mang một chiếc gầu lớn ca hát trên ruộng đồng. Một hôm có một bà lão hơn 70 tuổi đến và nói với Pha rằng: "Khi ông làm hàn lâm học sĩ thì rất giàu có, bây giờ xem ra chỉ là giấc mộng mùa xuân".Pha rất tán đồng với ý kiến của bà.
Nguyên.Trương Khả Cửu《Lạc Mai Phong thán thế》khúc:” Sĩ khố thiên niên điệu, kim sang bách chiến công, thán hưng vong nhất trường xuân mộng!”
《Thủy hử truyện》hồi thứ 105:” Liêu Lập bị Vương Khánh thấy được chỗ yếu, đâm cho một đao, Đoạn Tam Nương lại bồi thêm một đao nữa kết liễu mạng sống. Liêu Lập nửa đời hào kiệt, đến lúc này cũng chỉ như một giấc mộng xuân.”

Cách dùng: Không chính thức, làm tân ngữ, mang nghĩa xấu

Cốt truyện: Thời Tống, đại văn hào Tô Đông Pha bị biếm đến Hải Nam Xương Hóa, trên lưng vác một cái gầu lớn ra ngoài đồng bất giác ngâm nga hát, gặp một bà lão hơn 70 tuổi, bà ta biết những khó khăn mà Tô Đông Pha đã trải qua, nay được tận mắt thấy, than thở mà nói rằng:" Khi ông làm hàn lâm học sĩ thì rất giàu có, bây giờ xem ra chỉ như một giấc mộng xuân "

Chú thích: Về sau người ta dùng "nhất trường xuân mộng" để chỉ mộng đẹp tan vỡ, hoặc toan tính khôn ngoan của kẻ xấu bị đổ vỡ. Cũng có thể nói: "Xuân mộng nhất trường".

ongnon
19-11-2008, 10:48 AM
“ 君子有三畏, 畏天命, 畏大人, 畏圣人之言 ”。[Chỉ có thành viên mới được xem link]多谢!
"Quân tử hữu tam úy, úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân chi ngôn" hihi! [Chỉ có thành viên mới được xem link]
haha, tớ không thuộc thành phần kể trên, tớ thuộc cái loại ngu lâu dốt bền, cứng đầu khó đào tạo mà người ta xếp cho cái loại là TIỂU NHÂN, cứ " bật" thoải mái:82:

tiamoth
25-11-2008, 06:54 PM
有一个农夫在田里干活,忽然看见一只野兔跑得过猛,一头撞死在树桩上。农夫高兴地拾起死兔,回家美美地吃了一顿。从此以后,他放下锄头,再也不干活,天天守在那棵树桩旁边,等待再有野兔来撞树碰死。他等呀等呀,十天,半月都过去了,再也没有遇到这样的事情,田里的庄稼也荒芜了
Có 1 nông dân đang làm việc trên ruộng,bỗng nhiên nhìn thấy 1 chú thỏ rừng chạy rồi đâm vào gốc cây mà chết.Người nông dân vui mừng nhặt thỏ và đem vè làm 1 bữa thật ngon lành.Từ đó trở đi,ông ta vứt bỏ cái cuốc,không làm đồng nữa,ngày nào cũng ngồi bên cạnh cái gốc cây đó,để đợi sẽ lại có 1 con thỏ đâm vào gốc cây mà chết nữa.Ông ta cứ đợi cứ đợi,10 ngày,nửa tháng qua đi,vẫn chẳng thấy có việc như trước nữa,hoa màu thì đã trở lên hoang vu

yiyi
23-12-2008, 05:52 PM
名落孙山
(Danh lạc Tôn Sơn)

 在我国宋朝的时候,有一个名叫孙山的才子,他为人不但幽默,而且很善于说笑话,所以附近的人就给他取了一个“滑稽才子”的绰号。
有一次,他和一个同乡的儿子一同到京城,去参加举人的考试。
放榜的时候,孙山的名字虽然被列在榜文的倒数第一名,但能然是榜上有名,而那位和他一起去的那位同乡的儿子,却没有考上。
不久,孙山先回到家里,同乡便来问他儿子有没有考取。孙山既不好意思直说,又不便隐瞒,于是,就随口念出两句不成诗的诗句来:
“解元尽处是孙山,贤郎更在孙山外。”
解元,就是我国科举制度所规定的举人第一名。而孙山在诗里所谓的“解元”,乃是泛指一般考取的举人。他这首诗全部的意思是说:
“举人榜上的最后一名是我孙山,而令郎的名字却还在我孙山的后面。”
从此,人们便根据这个故事,把投考学校或参加各种考试,没有被录取,叫做“名落孙山”。

[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Thời nhà Tống, có một tài tử tên gọi Tôn Sơn, anh ta không những có hài hước lại còn rất hay nói đùa. Bởi thế nên mọi người đặt cho cậu ta biệt hiệu là “Tài tử Hề”

Năm ấy, Tôn Sơn cùng với con trai người đồng hương lên kinh ứng thí. Đến ngày phát bảng. Tôn Sơn rất sốt ruột chen đến gần bảng xem đi xem lại mấy lượt, trong khi chán nản thất vọng, thì chàng đột nhiên thấy tên mình đứng ở hàng cuối cùng, tuy xếp cuối cùng nhưng chàng vẫn đỗ cử nhân. Còn người con trai của ông lão trong làng cùng đến thì không có tên trên bảng.

Vài hôm sau Tôn Sơn thu xếp lên đường về nhà trước, người bạn đi cùng buồn vì thi trượt nên ở lại mấy hôm. Bấy giờ cả làng đều đến chúc mừng anh, ông lão trong làng thấy con trai không cùng về mới hỏi Tôn Sơn con mình có trúng cử hay không? Tôn Sơn không nỡ nói thẳng, nhưng cũng không muốn che giấu đã buột miệng đọc hai câu thơ: "Giải danh tận xử thị Tôn Sơn, hiền lang canh tại Tôn Sơn ngoại". Hai chữ " Giải danh" ở đây là chỉ tên cử nhân trên bảng.

Ý của hai câu thơ này là nói: Tên cuối cùng trên bảng cử nhân là Tôn Sơn tôi, đại danh của cậu nhà vẫn còn xếp sau tôi thì đương nhiên là trượi rồi.

Ngày nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Danh lạc Tôn Sơn" để ví về việc thi trượt.

Bambi
30-12-2008, 02:58 PM
@heoluudan: e tham khảo thêm nha

滥竽充数làn yú chōng shù
Ngày xưa vua nước Tế rất thích nghe thổi sáo (hợp tấu),có một người không biết thổi sáo tự xưng là giỏi thổi sáo, được vua cho vào nhóm thổi sáo, hắn ta trà trộn vào nhóm biết thổi sáo làm bộ thổi sáo mà không bị ai phát hiện được một thời gian khá lâu . Về sau Vua nước Tề chết, Con Vua nước Tề lên làm vua cho rằng nhiều người thổi sáo cùng lúc như vậy rất ồn ào, nên kêu từng người từng người một biểu diễn, mọi người rất vui ra công luyện tập biểu diễn, riêng hắn ta quá lo âu vì bản thân ko biết thổi sáo, trà trộn lâu nay không ai phát hiện.Cuối cùng hắn ta tự chuồn mất.
Qua đó, hắn ta lừa người nhất thời, không lừa người ta được cả đời. Ví như 1 người không có bản lĩnh, năng lực mà nói mình có, hàng thứ phẩm mà tự cho là hàng xịn đó thôi.
Tham khảo thêm:
滥竽充数 :
不会吹竽的人混在吹竽的队伍里充数。比喻无本领的冒充有本领,次货冒充好货。
就是装模做样,不懂装懂。混在好人堆里的坏家伙,就是说古代有个皇帝,要听竽,于是请来一票人来演奏,请来演奏当然要给钱了,于是来了一票吹竽的人,里面有个小混混,其实不会吹,就夹在那一票人里面,瞎吹,于是吹完,都一样的拿了奖金

【释 义】 滥:与真实不符,失实的,假的。竽:一种簧管乐器。不会吹竽的人混在吹竽的队伍里充数。比喻无本领的冒充有本领,次货冒充好货。

【出 处】 韩非《韩非子·内储说上》:“齐宣王使人吹竽①,必三百人。南郭处士请②为王吹竽,宣王悦③之,禀食④以数百人。宣王死,泯王立,好⑤一一听之,处士逃。”

【用 法】 主谓式;作谓语、定语;含贬义

【示 例】 叶圣陶《倪焕之》:“这当然不能让任何人~。”
言调整人事,~,依然如故。 ★邹韬奋《抗战以来》二七

【近义词】 名不副实、掩人耳目、鱼目混珠

【反义词】 货真价实、名副其实

【灯 谜】 南廓先生吹竽

【典故】

古时候,齐国的国君齐宣王爱好音乐,尤其喜欢听吹竽,手下有300个善于吹竽的乐师。齐宣王喜欢热闹,爱摆排场,总想在人前显示做国君的威严,所以每次听吹竽的时候,总是叫这300个人在一起合奏给他听。

有个南郭先生听说了齐宣王的这个癖好,觉得有机可乘,是个赚钱的好机会,就跑到齐宣王那里去,吹嘘自己说:“大王啊,我是个有名的乐师,听过我吹 竽的人没有不被感动的,就是鸟兽听了也会翩翩起舞,花草听了也会合着节拍颤动,我愿把我的绝技献给大王。”齐宣王听得高兴,不加考察,很痛快地收下了他, 把他也编进那支300人的吹竽队中。

这以后,南郭先生就随那300人一块儿合奏给齐宣王听,和大家一样拿优厚的薪水和丰厚的赏赐,心里得意极了。

其实南郭先生撒了个弥天大谎,他压根儿就不会吹竽。每逢演奏的时候,南郭先生就捧着竽混在队伍中,人家摇晃身体他也摇晃身体,人家摆头他也摆头, 脸上装出一副动情忘我的样子,看上去和别人一样吹奏得挺投入,还真瞧不出什么破绽来。南郭先生就这样靠着蒙骗混过了一天又一天,不劳而获地白拿薪水。

可是好景不长,过了几年,爱听竽合奏的齐宣王死了,他的儿子齐愍(min)王继承了王位。齐愍王也爱听吹竽,可是他和齐宣王不一样,认为300人 一块儿吹实在太吵,不如独奏来得悠扬逍遥。于是齐愍王发布了一道命令,要这300个人好好练习,作好准备,他将让它300人轮流来一个个地吹竽给他欣赏。 乐师们知道命令后都积极练习,想一展身手,只有那个滥竽充数的南郭先生急得像热锅上的蚂蚁,惶惶不可终日。他想来想去,觉得这次再也混不过去了,只好连夜 收拾行李逃走了。

像南郭先生这样不学无术靠蒙骗混饭吃的人,骗得了一时,骗不了一世。假的就是假的,最终逃不过实践的检验而被揭穿伪装。我们想要成功,唯一的办法就是勤奋学习,只有练就一身过硬的真本领,才能经受得住一切考验。
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

airy_fairy_pinklotus
13-01-2009, 11:03 PM
鹬蚌相争 ( yù bàng xiāng zhēng )
有一句古话说:鹬蚌相争,渔翁得利。


 《战国策·燕策》: 赵且伐燕,苏代为燕谓惠王曰:“今者臣来,过易水,蚌方出曝,而鹬啄其肉,蚌合而莫过其喙。鹬曰:‘今日不雨,明日不雨,即有死蚌!’蚌亦谓鹬曰:‘今日不出,明日不出,即有死鹬!’两者不肯相舍。渔者得而并擒之。今赵且伐燕,燕赵久相支,以弊大众。臣恐强秦之为渔父也。故愿王熟计之也。”惠王曰:“善!”乃止。
简文:蚌方出曝,而鹬啄其肉,蚌合而箝其喙。鹬曰:“今日不雨,明日不雨,即有死蚌!”蚌亦谓鹬曰:“今日不出,明日不出,即有死鹬!”两者不肯相舍。渔者得而并擒之。
[注释]


 且——将要


 赵——春秋战国时国名


 伐——攻打


 方——刚刚。曝(pù)——晒。


 苏代——人名,苏秦的弟弟,战国时有名的说客。


 惠王——赵国国君


 易水——河流


 蚌——贝类,软体动物有两个椭圆形介壳,可以开闭


 曝——晒。


 甘——同“钳”字,把东西夹住的意思


 支——支持,即相持、对峙


 鹬(yù)——一种水鸟,羽毛呈茶褐色,嘴和腿都细长,常在浅水边或水田中捕食小鱼、昆虫、河蚌等。


 箝(qián)——同“钳”,夹住。


 喙(huì)——嘴,专指鸟兽的嘴。


 雨 (yù)——这里用作动词,下雨。


 即——就,那就。


 谓——对..说。


 舍——放弃。


 相舍——互相放弃。


 并——一起,一齐,一同。禽——同“擒”,捕捉,抓住。


 弊:弊病;害处,这里指疲弊的意思。


 擒——捕捉

【诗文翻译】


 赵国准备讨伐燕国,苏代为燕国去劝说赵惠王说:“我这次来,经过易水,看见一只河蚌正从水里出来晒太阳,一只鹬飞来啄它的肉,河蚌马上闭拢,夹住了鹬的嘴。鹬说:‘今天不下雨,明天不下雨,就会有死蚌。’河蚌也对鹬说:‘今天你的嘴取不出,明天你的嘴取不出,就会有死鹬。’它们俩谁也不肯放开谁,一个渔夫把它们俩一块捉走了。现在赵国将要攻打燕国,燕赵如果长期相持不下,老百姓就会疲弊不堪,我担心强大的秦国就要成为那不劳而获的渔翁了。所以希望大王认真考虑出兵之事。”赵惠文王说:“好吧。”于是停止出兵攻打燕国。
[提示]


 这是一则十分生动的寓言故事。它告诉我们:大敌当前,弱小者之间要联合起来,消除矛盾,团结一致,共同对付敌人。处理内部事务也是这样,局部利益要服从整体利益,眼前利益要服从长远利益,小道理要服从大道理,否则,内部争斗不休,互不相让,只会两败俱伤,使第三者得利。”鹬蚌相争,渔翁得利”早已成为大家常用的成语。

airy_fairy_pinklotus
13-01-2009, 11:31 PM
螳螂捕蝉,黄雀在后
táng láng bǔ chán,huáng què zài hòu.
启示 螳螂正要捉蝉,不知黄雀在它后面正要吃它。比喻目光短浅,仅仅看见眼前的利益,而不知后患能随之而来。
【原文】 吴王欲伐荆①,告其左右曰:“敢有谏②者死!”舍人有少孺子③欲谏不敢,则怀丸操弹④,游于后园,露沾其衣,如是者三旦⑤。吴王曰:“子⑥来,何苦沾衣如此!”,对曰:“园中有树,其上有蝉,蝉高居悲鸣,饮露,不知螳螂在其后也;螳螂委身曲附⑦,欲取蝉,而不知 黄雀在其傍也;黄雀延颈⑧欲啄螳螂,而不知弹丸在其下也。此三者皆务欲得其前利⑨,而不顾其后之有患也。”吴王曰:“善哉!”乃罢⑩其兵。
【注释】 ①[吴王欲伐荆]吴王,指吴王阖闾;荆,楚国。伐:进攻


 ②谏:规劝君主、尊长或朋友,使之改正错误和过失


 ③[舍人有少孺子]舍人,宫廷侍从;少孺子,年轻人。


 ④[怀丸操弹]藏着子弹拿着弹弓。


 ⑤三旦:三,多次 。天,古汉语里“旦”就是“天”的意思,三旦即三天


 ⑥[子]你


 ⑦[委身曲附]弯曲着身体,屈着前肢。“附”同“跗”,脚背骨。委:缩。


 ⑧延颈:伸长头颈。 傍:通“旁”。


 ⑨[务欲]一心想要。 [前利]眼前的利益。


 ⑩罢:停止


 ⑩ 则:就

译文 吴王要进攻楚国,警告大臣道:“如有人想劝我改变想法,就处死!”有一位年轻的侍从,想劝吴王又不敢,就拿着弹弓到后花园去,露水洒湿了衣裳,就这样子三个早晨。吴王知道后说:“你来,何苦把衣裳淋湿成这个样子?”他回答道:“园子里有树,树上有蝉,蝉在高的树枝上一边歌唱一边喝露水,不知螳螂在它的身后。螳螂弯着身子靠近,想捉蝉,却不知黄雀在它身后。黄雀伸长脖子想要啄螳螂,却不知弹丸在它下面。这三者都想得到它们眼前的利益,却没有想到它们身后的隐患!”吴王说:“好啊!”就停止他的军队(进攻楚国)。

airy_fairy_pinklotus
14-01-2009, 12:06 PM
叶公好龙
yè(旧读shè) gōng hào lóng

【典籍】
子张见鲁哀公,七日而哀公不礼。托仆夫而去,说:“臣闻君好士,故不远千里之外,犯霜露,冒尘垢,百舍重研,不敢休息以见君。七日而君不礼,君之好士也,有似叶公子高之好龙也。叶公子高好龙,钩以写龙,凿以写龙,屋室雕文以写龙。于是天龙闻而下之,窥头于牖,施尾于堂。叶公见之,弃而还走,失其魂魄,五色无主。是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。今臣闻君好士,故不远千里之外以见君,七日而君不礼,君非好士也,好夫似士而非士者也。诗说:‘中心藏之,何日忘之!’敢托而去。”


 译文:


 子张去拜见鲁哀公,过了七天鲁哀公仍不理他。他就叫仆人去,说:“传说你喜欢人才,因此,冒着风雪尘沙,不敢休息而来拜见你。 结果过了七天你都不理我,我觉得你所谓的喜欢人才倒是跟叶公喜欢龙差不多。据说以前叶子高很喜欢龙,衣服上的带钩刻着龙,酒壶、 酒杯上刻着龙,房檐屋栋上雕刻着龙的花纹图案。他这样爱龙成癖,被天上的真龙知道后,便从天上来到了叶公家里。龙头搭在窗台上探望 ,龙尾伸进了大厅。叶公一看是真龙,吓得转身就跑,好像掉了魂似的,脸色骤变,简直不能控制自己。叶公并非真的喜欢龙呀!他所喜欢 的只不过是那些似龙非龙的东西罢了!现在我听说你喜欢英才,所以不远千里跑来拜见你,结果过了七天你都不理我,原来你不是喜欢人才 ,你所喜欢的只不过是那些似人才非人才的人罢了。诗经早说过:‘心中所藏,什么时候可以忘!’,所以很抱歉,我要离开了!”后来,大家就用“叶公好龙”来形容一个人对外假装自己很爱好某样事物,其实私底下根本就不喜欢!
Tử Trương yết kiến Lỗ Ai Công ,qua 7 ngày trời Lỗ Ai Công cũng vẫn không thèm để ý đến Tử Trương.Tử Trương bèn gọi nô bộc đi,nói rằng: nghe nói ngài trọng người tài ,vì thế dù phải trải qua phong ba bão táp cũng không dám lơi là mà không đến bái kiến ngài.Kết quả là chờ ngài tận 7 ngày ngài cũng không để ý,tôi cho rang cái mà ngài bảo là trọng người tài chẳng khác gì Diệp Công thích rồng.Nghe nói trước kia có người tên Diệp Tử Cao rất thích rồng,trên y phục cũng thêu hình rồng,vò rượu,chén rượu đều tạc hình rồng,Trong phòng trên các cột trụ cũng khắc hoa văn hình rồng.Câu chuyện Diệp Tử Cao thích rồng được con rồng thật trên trời biết,nó bèn từ trên trời bay vào nhà Diệp Công.Đầu rồng tì vào cửa sổ,đuôi rồng thò ra tận phòng lớn.Diệp Công vừa nhìn thấy rồng thật,sợ quá chạy cãi linh hồn,sắc mặt tái mét,không thể khống chế nổi mình.Thật ra Diệp Công rất thích rồng.Nhưng cái mà ông ấy thích chẳng qua là cái thứ rồng không có thực.Bây giờ tôi nghe nói ngài trọng anh tài ,cho nên tôi không quản nghìn dặm xa xôi đến yết kiến ngài ,vậy mà ngài vẫn không để ý gì đến tôi.Thì ra ngài không hề trọng người tài ,người mà ngài thích chẳng qua chỉ giống như những kẻ chằng có tài cán gì.Thư kinh đã từng nói rằng: Những tâm sự che dấu trong lòng ,đến lúc nào mới có thể quên được?Xin lỗi ngài ,tôi phải từ biệt ngài!Sau đó ,mọi người dùng câu thành ngữ: Diệp Công thích rồng”để nói đến 1 người nào đó giả vờ thích 1 thứ nhưng kì thực suy cho đến cùng không hề thích chút nào.

yiyi
15-01-2009, 12:04 AM
[Chỉ có thành viên mới được xem link]

(Tam Nhân Thành Hổ)
将太子交给对方作为人质。"战国策":"魏策"有这样一段记载:
 魏国大臣庞葱,将要陪魏太子到赵国去作人质,临行前对魏王说:
 "现在有个一人来说街市上出现了老虎,大王可相信吗?"
 魏王道:"我不相信。"
 庞葱说:"如果有第二个人说街市上出现了老虎,大王可相信吗?"
 魏王道:"我有些将信将疑了。"
 庞葱又说:"如果有第三个人说街市上出现了老虎,大王相信吗?"
 魏王道:"我当然会相信。"
 庞葱就说:"街市上不会有老虎,这是很明显的事,可是经过三个人一说,好像真的有了老虎了。现在赵国国都邯郸离魏国国都大梁,比这里的街市远了许多,议论我的人又不止三个。希望大王明察才好。"
 魏王道:"一切我自己知道。"
 庞葱陪太子回国,魏王果然没有再召见也了。
 市是人口集中的地方,当然不会有老虎。说市上有虎,显然是造谣、欺骗,但许多人这样说了,如果不是从事物真相上看问题,也往往会信以为真的。
 这故事本来是讽刺魏惠王无知的,但后世人引伸这故事成为"三人成虎"这句成语,乃是借来比喻有时谣言可以掩盖真相的意思。例如:判断一件事情的真伪,必须经过细心考察和思考,不能道听途说。否则"三人成虎",有时会误把谣言当成真实的。
Nếu lời nói dối hoặc tin đồn bị người ta truyền bá nhiều lần, thì nhân dân bình thường rất có thể coi những sự việc vốn không tồn tại hoặc không chân thật đó là tồn tại và có thật. Trong văn hóa Trung Quốc có một câu chuyện “Tam nhân thành hổ” chính là nói về việc như thế.

Thời Chiến Quốc Trung Quốc thế kỷ 5 trước công nguyên, cùng lúc tồn tại nhiều nước nhỏ. Giữa các nước này thường xẩy ra chiến tranh bởi tranh chấp lãnh thổ, nên xã hội bấp bênh. Cũng chính vì vậy, nhà sử học đời sau mới gọi thời kỳ lịch sử này là “thời đại chiến quốc”.

Lúc đó, nước Ngụy và nước Triệu lân cận ký hiệp ước hữu nghị. Để khiến hiệp ước có hiệu quả hơn, hai nước quyết định đổi con tin với nhau để bảo đảm. Cho nên, nhà vua nước Ngụy đưa con trai của mình đến thủ đô Hàn Đan nước Triệu làm con tin. Nhằm bảo đảm an toàn của con trai, nhà vua nước Ngụy quyết định cử đại thần Bàng Thông tiễn con trai mình đến nước Triệu.

Bàng Thông là một đại thần rất có tài năng của nước Ngụy, trong triều đình có một số quan chức chống ông, cho nên ông lo có người sẽ thừa cơ hãm hại mình sau khi mình rời khỏi nhà vua nước Ngụy. Cho nên, trước khi khởi hành, ông nói với nhà vua nước Ngụy rằng: “Thưa bệ hạ, nếu một người nói trên phố có một con hổ, bệ hạ có tin không?”

Nhà vua nước Ngụy trả lời: “Ta không tin. Con hổ đâu có thể chạy đến phố?”

Bàng Thông tiếp tục hỏi: “Thưa bệ hạ, nếu có hai người đều nói với bệ hạ rằng, trên phố có một con hổ, thì bệ hạ có tin không?”

Nhà vua nước Ngụy trả lời: “Nếu có hai người đều nói như vậy, thì ta nửa tin nửa ngờ.”

Bàng Thông lại hỏi: “Thưa bệ hạ, nếu có ba người đều bảo bệ hạ, trên phố có một con hổ, thì bệ hạ có tin không?”

Nhà vua nước Ngụy trả lời một cách do dự rằng: “Nếu mọi người đều nói như vậy, thì ta đành phải tin.”

Nghe nhà vua nước Ngụy trả lời như trên, Bàng Thông ngày càng lo lắng. Bàng Thông thở dài một cái và nói: “Thưa bệ hạ, bệ hạ nghĩ, con hổ đâu có thể chạy đến phố, đây là sự việc ai ai cũng biết. Nhưng vì có ba người nói như thế, thì tin đồn trên phố có con hổ trở thành việc thật. Khoảng cách giữa Hàn Đan và kinh đô Đại Lương nước Ngụy chúng ta xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa vương cung và phố sá, hơn nữa rất có thể không chỉ có 3 người nói xấu thần sau lưng thần.”

Nhà vua nước Ngụy nghe hiểu ý của Bàng Thông, gật đầu nói: “Ý của nhà ngươi ta đã biết, nhà ngươi cứ yên tâm mà đi!”

Bàng Thông đi cùng con trai của nhà vua nước Ngụy đến Hàn Đan.

Bàng Thông rời khỏi chưa lâu, quả thật có nhiều người nói xấu Bàng Thông với nhà vua nước Ngụy. Ban đầu, nhà vua nước Ngụy luôn biện bạch cho Bàng Thông, nêu rõ ông là một đại thần có tài năng và trung thực. Điều không may là, khi đối thủ của Bàng Thông ba lần bẩy lượt nói xấu Bàng Thông với nhà vua nước Ngụy, nhà vua nước Ngụy đã tin lời nói của họ. Từ đó, sau khi Bàng Thông từ nước Triệu trở về nước Ngụy, nhà vua nước Ngụy luôn không cho phép Bàng Thông đến gặp mình.

Hiện nay, thành ngữ “Tam nhân thành hổ” chỉ lưỡi mềm độc quá đuôi ong hoặc sức mạnh của dư luận.

(Sưu Tầm)

yiyi
27-01-2009, 03:36 PM
杯弓蛇影
(bôi cung xà ảnh - sợ bóng sợ gió)

[Chỉ có thành viên mới được xem link]


 晋朝人乐广曾经请朋友到家里喝酒。当那个朋友喝了一口酒,正准备把杯子放到桌上的时候,突然看见杯子里漂着一条小蛇,心里就有点不安,不过还是勉强喝了那杯酒。

 回家之后,那个朋友就生了病。乐广派人去问候他,才知道原因是他怀疑杯子里有小蛇。所以,乐广很仔细地观察他家一遍,追究事情的缘由。后来,他发现墙上挂了一把弓,弓的影子倒映在酒杯里看起来很像一条小蛇。

 后来,他再把朋友请到家里,让他朋友看清楚墙上的弓,再请他看看杯子里的东西。最后,他朋友终于明白杯子里并没有小蛇的时候,病立刻就好了。


Thời Tấn, có một người tên là Nhạc Quảng mời bạn đến nhà uống rượu. Khi bạn nâng cốc rượu lên uống, bỗng nhiên nhìn thấy trong cốc có bóng một con rắn nhỏ và rồi vẫn cứ cố uống.

Sau khi trở về nhà, người bạn này đã sợ đến nỗi sinh bệnh. Nhạc Quảng cho người dò hỏi, mới biết nguyên nhân do bạn nghi ngờ trong ly có rắn. Nhạc Quảng đã tỉ mỉ quan sát nhà mình để tìm ra nguyên do, hóa ra trên tường nhà treo một thanh cung, bóng cung chiếu vào ly trông như con rắn nhỏ.

Sau đó lại mời bạn đến một lần nữa, hai người vẫn cứ ngồi ở chỗ cũ uống rượu. Bấy giờ người bạn mới rõ, bóng con rắn ở trong cốc vốn là cây cung treo trên tường phản chiếu xuống. Việc đã rõ, bệnh cũng khỏi theo.

Thành ngữ này dùng để ngụ ý cứ nghi nghi hoặc hoặc cho là thần là quỷ thành ra tự gây rắc rối cho mình.

Thành ngữ tiếng Việt: Sợ bóng sợ gió, Thần hồn nát thần tính

whiteblue05
28-01-2009, 03:25 PM
杯弓蛇影


(bôi cung xà ảnh - sợ bóng sợ gió)

[Chỉ có thành viên mới được xem link]


 ...当那个朋友喝了一口酒,正准备把杯子放到桌上的时候...

Khi bạn nâng cốc rượu lên uống, bỗng nhiên nhìn thấy trong cốc có bóng một con rắn nhỏ và rồi vẫn cứ cố uống.Theo mình thấy nên dịch là " người bạn uống 1 ngụm , đang chuẩn bị đặt li xuống bàn thì .... " mới sát với nghĩa tiếng hoa

yiyi
02-08-2009, 01:33 PM
大公无私
Chí công vô tư


成语“大公无私”意思是为了公众的利益,不计较个人的得失。这是对一个人的宽阔胸襟的描述。这个成语来自春秋时期的故事。
 春秋时,晋平公有一次问祁黄羊说:“南阳县缺个县长,你看,应该派谁去当比较合适呢?”
 祁黄羊毫不迟疑地回答说:“叫解狐去,最合适了。他一定能够胜任的!”
 平公惊奇地又问他:“解狐不是你的仇人吗?你为什么还要推荐他呢!”
 祁黄羊回答道:“你只问我什么人能够胜任,谁最合适;你并没有问我解狐是不是我的仇人呀!”于是,平公就派解狐到南阳县去上任了。解狐到任后。替那里的人办了不少好事,大家都称颂他。
 过了一些日子,平公又问祁黄羊说:“现在朝廷里缺少一个法官。你看,谁能胜任这个职位呢?”
 祁黄羊说:“祁午能够胜任的。”
 平公又奇怪起来了,问道:“祁午不是你的儿子吗?你怎么推荐你的儿子,不怕别人讲闲话吗?”
 祁黄羊说:“你只问我谁可以胜任,所以我推荐了他;你并没问我祁午是不是我的儿子呀!”
 平公就派了祁午去做法官。祁午当上了法官,替人们办了许多好事,很受人们的欢迎与爱戴。
 孔子听到这两件事,十分称赞祁黄羊。
 孔子说:“祁黄羊说得太好了!他推荐人,完全是拿才能做标准,不因为他是自己的仇人,存心偏见,便不推荐他;也不因为他是自己的儿子,怕人议论,便不推荐。像黄祁羊这样的人,才够得上说“大公无私”啦!”
中国还有句古话说“荐贤不避仇,举贤不避亲”,意思是在为国家推举贤才的时候,不考虑这个人跟自己的亲疏关系,只要对国家有好处就可以。在现实生活中,能做到这一点的人就可以被称为“大公无私”的人。


Thành ngữ “Chí công vô tư” có nghĩa là làm việc vì lợi ích của mọi người mà không nghĩ việc được mất của bản thân. Câu này dùng để miêu tả cho người có lòng dạ rộng lượng và được bắt nguồn từ thời Xuân Thu.
Thời Xuân Thu, Tấn Bình Công có lần hỏi Kỳ Hoàng Dương: “Ở Nam Dương đang thiếu một huyện lệnh. Ngươi xem, ai có thề đảm đương chức ấy?”
Kỳ Hoàng Dương không chút do dự trả lời rằng: “Để Giải Hồ đi là hợp lý nhất ạ. Ông ấy nhất định đảm đương được việc này.”
Bình Công kinh ngạc hỏi ông ta: “Giải Hồ chẳng phải là kẻ thù của ngươi sao? Sao còn tiến cử cho ông ta?”
Kỳ Hoàng Dương thưa: "Chúa công chỉ hỏi ai có thể đảm đương được chân huyện lệnh Nam Dương, chứ có hỏi đến kẻ thù của hạ thần đâu".
Tấn Bình Công bèn dùng Giải Hồ làm huyện lệnh Nam Dương. Sao khi nhận chức, Giải Hồ đã vì dân chúng địa phương làm nhiều việc tốt, được mọi người ca tụng.
Ít lâu sau, Tấn Bình Công lại hỏi Kỳ Hoàng Dương: "Quốc gia đang khuyết chức Đô Úy, ai có thể đảm đương chức ấy?"
Kỳ Hoàng Dương thưa rằng: "Kỳ Ngọ có thể đảm đương chức ấy."
Tấn Bình Công lại hỏi: ""Kỳ Ngọ chẳng phải là con của ngươi đó sao? Tiến cử con trai của mình, ngươi không sợ lời ra tiếng vào à?"
Kỳ Hoàng Dương thưa: "Chúa công chỉ hỏi ai đảm đương được chức Đô Úy, chứ có hỏi Kỳ Ngọ là con của hạ thần đâu."
Tấn Bình Công lại dùng Kỳ Ngọ làm chân Đô Úy. Kỳ Ngọ sau khi nhận chức cũng đã vì dân chúng làm nhiều việc tốt và được mọi người kính trọng, tin yêu.
Khổng Tử biết chuyện khen: "Kỳ Hoàng Dương nói rất phải, tiến cử nhân tài không thể vì người ấy là kẻ thù mà dìm đi, cũng chẳng vì người ấy là người thân mà tránh tiếng. Người như Kỳ Hoàng Dương thế mới thật là “Chí công vô tư” a."
Người Trung Quốc còn có câu “Tiến hiền bất tị cừu, cử hiền bất tị thân” ý nói: Khi tiến cử nhân tài cho đất nước, chẳng nghĩ đến việc người đó với mình là có quan hệ gì, chỉ cần việc đó giúp ích được cho quốc gia. Cho đến ngày nay, những việc làm như thế mọi người vẫn gọi là “Chí công vô tư”.

bachhoaxa
11-09-2009, 07:42 PM
bạn Yiyi ơi, bạn mở topic này hay quá. các bạn trong diễn dần hãy đăng tiếp các bài khác đi, mình nhớ là trong một giáo trình nào đó của trung quốc có những câu chuyện ngụ ngôn hay chuyện lịch sử răt hay, ví dụ như chuyện "tái ông thất mã", "ngu công dời núi", ngưu "lang chức nữ" ... mình mong các bạn đăng lại cả các bài này.
Ngoài ra nếu có thể thì các bạn đăng cả những chuyện của Việt nam mình như "lĩnh nam chích quái". ...
Chúc các bạn vui và giúp đỡ mọi người nhiều hơn.

konken1987
18-11-2009, 01:07 AM
câu chuyện bách phát bách trúng tên NV thì tớ cho là đúng nhưng sao tình tiết khác quyển của tớ nhỉ(cụ thể là không phải biểu diễn cho các xạ thủ xem mà là thi với 1 ông tên PHAN ĐẢNG cũng là 1 cung thủ).quyển này mua bên TQ.hiện cũng đang ở TQ luôn

bhaaa
02-12-2009, 01:43 PM
井底之蛙

ếch ngồi đáy giếng

[Chỉ có thành viên mới được xem link]
... mà khi hiểu ra thì sự đã rồi.


[Chỉ có thành viên mới được xem link]

释义: (上述:48:)

结构:偏正式

用法:含贬义,多用于批评、指责、劝戒的场合。一般作主语、宾语、定语。

辨析:~和“坐井观天”,都含有眼界狭隘,见识短浅的意思。但~比喻眼界狭小的人,“坐井观天”比喻眼界狭小,所见的不多。

越译: (ở trên:48:)

con meo cuoi
13-12-2009, 11:35 PM
草木皆兵
公元383年,控制了北部中国的秦王苻坚率领步兵、骑兵90万,攻打江南的晋朝。晋军大将谢石、谢玄领兵8万前去抵抗。苻坚得知晋军兵力不足,就想以多胜少,迅速出击。
谁料,苻坚的25万先锋部队在寿春被晋军出奇击败。此时,苻坚在寿春城上望见晋军队伍严整,再望八公山,只见山上一草一木就像晋军的士兵一样。苻坚回过头对弟弟说:“这是多么强大的敌人啊!怎么能说晋军兵力不足呢?”
苻坚令部队靠淝水北岸布阵,企图凭借地理优势扭转战局。这时,晋军将领谢玄提出要求,要秦军稍往后退,以便晋军渡河作战。苻坚想利用晋军忙于渡河难于作战之机突然袭击,于是欣然接受了进军的请求。
谁知。后退的命令一下,秦军便如潮水一般溃不成军,而晋军则趁势渡河追击,把秦军杀得丢盔弃甲。
后人用成语“草木皆兵”,形容神经过敏、疑神疑鬼的惊恐心理。Thần hồn nát thần tính

Năm 383 sau công nguyên,Phù Kiên Tần Vương,người thống trị miền Bắc Trung Quốc dẫn đầu chín mươi vạn bộ binh và kị binh tấn công triền Tấn giang nam.Tướng lĩnh Tấn quân Tạ Thạch và Tạ Huyền mang tám vạn binh đi chống cự.Phù Kiên biết rằng lực lượng quân binh triều Tấn không đủ mạnh,liền nghĩ lấy nhiều thắng ít,nhanh chóng đột kích.
Ai ngờ hai mươi lăm vạn quân tiên phong của Phù Kiên bị quân Tấn đánh bại ở Thơ Xuân,Từ trên thành Thơ Xuân,Phù Kiên nhìn thấy quân đội triều Tấn sắp xếp chỉnh tề,hơn nữa nhìn về phía núi Bát Công chỉ thấy cỏ cây như là binh sỹ quân Tấn.Phù Kiên quay đầu nói với người em:“Quân địch nhiều và mạnh quá,làm sao có thể nói lực lượng quân binh triều Tấn không mạnh cơ chư?”
Phù Kiên ra lệnh đội quân dàn trận dọc bờ Bắc sông Phì Thủy,mưu đồ dựa vào ưu thế địa hình xoay chuyển chiến cuộc.Lúc này tướng lĩnh Tấn quân Tạ Huyền đưa ra yêu cầu,Tần quân phải lùi về phía sau một chút để Tấn quân vượt sông chiến đấu.Phù Kiên nghĩ lợi dụng thời cơ Tấn quân đang bận vượt sông,khó mà chiến đấu để đột kích bất ngờ,nên đã vui vẻ nhận lời đề nghị.
Nào ngờ lệnh lùi quân vừa dứt,Tần quân như triều thủy,tan vỡ không còn ra đội ngũ gì.Tấn quân thừa cơ vượt sông tấn công,Tần quân bị đánh tan cả mũ aó.
Người sau dùng câu thành ngữ:Thần hồn nát thần tính để nói vể tâm lý lo sợ do thần kinh quá nhạy cảm sinh nghi thần quỷ.Nguồn: Sưu tầm.

Một bạn Trung Quốc tự dịch ra tiếng Việt, dịch cũng khá, :48: Có đôi chỗ hơi khác văn phong việt, mình vẫn để nguyên không sửa.

meizhu
10-03-2010, 04:32 PM
为虎作伥
传说“伥”是被老虎咬死的人变成的鬼。
有个人被老虎吃掉了,变成了鬼。他做了鬼以后还非常怕老虎,自己还帮助老虎做坏事。 老虎要抓人的时候, 他就跑在前头, 挡住人跑的路。 老虎把人咬死了, 他就把人的衣服脱掉, 然老虎吃 起来又方便又痛快。 他就这样一心一意地帮助老虎杀人。
“为虎作伥” 现在常常用来比喻专门帮助坏人干坏事。

老虎 cọp
伥 quỉ đưa đường
传说 truyền thuyết
咬 cắn
鬼 ma
挡住 chặn lại
脱掉 cởi bỏ
痛快 sảng khoái, khoan khoái
杀 giết
比喻 ví như
传门 chuyên môn

quaivat
14-05-2010, 04:57 PM
Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng mọi người một thành ngữ gắn với nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc Tây Sở bá vuơng Hạng Vũ: “破釜沉舟”/pò fǔ chén zhōu/
Năm 209 trước công nguyên trước ách thống trị tàn bạo của nhà Tần hàng loạt anh hùng hào kiệt khắp nơi nổi dậy chống tần trong đó có cuộc khởi nghĩa của Ngô Quảng và Trần Thắng thu hút được nhiều nhất sự cổ vũ của nhân dân. Sau khi cuộc khởi này thất bại do thực lực yếu Hạng Vũ và Lưu Bang lãnh đạo 2 đội nghĩa quân đứng dậy chống lại nhà Tần. Trong trận chiến với quân Tần hùng mạnh dưới sự chỉ huy của mãnh tướng Trương Đan tại Cự Lộc, trước thế thế địch mạnh ta yếu, Hạng Vũ lệnh cho quân sĩ đập vỡ hết nồi niêu, chọc thủng thuyền bè(破釜沉舟), mỗi người chỉ giữ lại 3 ngày luơng quyết một trận tử chiến. Ở vào thế không có đường lui, quân sĩ của Hạng Vũ ko còn cách nào khác đồng tâm đồng lòng đã đánh một trận anh dũng, đập tan đội quân hùng mạnh của quân Tần thay đổi cục diện chiến trường.
Từ đó mà xuất hiện câu thành ngử "破釜沉舟" chỉ : hạ quyết tâm
bất chấp tất cả làm đến cùng.
破釜沉舟:比喻不留退路,非打胜仗不可,下决心不顾一切地干到底
例子:只要有破釜沉舟的决心我们一定能克服困难取得成功。

visaoxanh1012
30-09-2010, 09:42 AM
半途而废

战国时期,魏国有个叫乐羊子的人。有一天,乐羊子在路上看到一块金子,他就捡起金子,带回了家并把它拿给妻子看。可他妻子一点儿也不高兴。这个贤惠的 女人对他说:“我听人说‘壮士不饮盗泉之水;廉洁的人不食嗟来之食’。把别人遗失的贵重之物捡起来据为己有,你怎么看待这种行为呢?”
乐羊子听了妻子的话,觉得很惭愧,就把那块金子又扔到原来的地方。
第二年,乐羊子离开家到了一个很远的地方,去拜师求学。
一年后,乐羊子突然回到家中,他的妻子很惊讶地问:“你怎么回来了?你才和那些学者学了一年呀。”乐羊子说:“我太想你了,所以回来看看。”
他的妻子听了以后,二话不说,拿起把剪刀走到她的织布机前。她指着那块已经完成了一半的锦缎说:“这块锦缎用的是最好的丝。我一丝丝的累积来织 成这锦缎。如果我现在把它剪断,就等于前功尽弃。你求学也是这样。如果现在停止,和剪断织布机上的锦缎有什么区别?”
乐羊子被妻子的话所感动,于是立刻离开家,继续拜师求学。
几年后,乐羊子终于完成学业,成为一个博学的人。

“半途而废” 解释: 半途是半途上,废是中止。路走到一半停了下来。比如事业还没做完就停止,不能善始善终。:84:

pechuot_5992
09-05-2011, 04:39 PM
Mình đang cần những câu chuyện thành ngữ ....bạn nào bít kể cho mình với .....đánh tiếng Hoa và cả phần dịch luôn nha....(em nó mới học tiếng Hoa ahhhh :48::48::48:...giúp dùm nha...xiexie da jia...

範文漠
26-05-2011, 11:56 PM
1 số Câu chúc May Mắn, Chúc Mừng:

万事如意 :VẠN SỰ NHƯ Ý
柷你一路顺风 :CHÚC BẠN LÊN ĐƯỜNG BÌNH AN
柷你好运 :CHÚC BẠN MAY MẮN
柷你成功 :CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
柷你生日快乐 :CHÚC BẠN SINH NHẬT VUI VẺ
恭喜发财 :CUNG HỶ PHÁT TÀI
福如东海,寿比南山 :PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI, THỌ TỶ NAM SƠN
男才女貌 :TRAI TÀI GÁI SẮC
珠联壁合 :XỨNG ĐÔI VỪA LỨA
百年好合 :TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
一帆风顺 :THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

tranthithu14041988
24-08-2013, 03:17 PM
守株待兔 ( ôm cây đợi thỏ )
战国时,宋国有个农民,嫌种田太辛苦老想着有送上门的意外之财。
有一天,他在田里锄草。突然,不知道从哪里跑来一只兔子,猛地撞到田边的大树桩上,死了。农民把兔子捡回家,高高兴兴的吃了一顿。心想“ 要是每天都有兔子撞死在树桩上,多好啊!从此,他不在种地了。一天到晚坐在桩后面,等着捡兔子。一天天过去了,再也没有兔子撞在树桩上,他的田里却长满了草。

maiheoze
30-09-2013, 04:33 PM
Mình cũng góp 1 bài mình tự sáng tác

自 相 矛 盾
Zì xiāng máo dùn
Tự tương mâu thuẫn


Chuyện về một anh bán Mâu và bán Thuẫn ^^
Mâu (vũ khí dùng để sát thương, tấn công), Thuẫn ( giống khiên, dùng để che chắn, phòng thủ)


Bán: - Loa loa loa loa, kính chào bà con cô bác và các anh chị gần xa, hôm nay tui xin giới thiệu đến quý bà con cô bác và các anh chị hai sản phẩm vô cùng đặc biệt này. Đây là chiếc Mâu đâm gì cũng thủng, bất kể là thiếc, sắt hay hợp kim, kể cả kim cương đâm phát nát luôn ^^.
Các quý cô hay phải ra đường vào buổi tối nên sở hữu một chiếc Mâu này để tự vệ, đảm bảo không tên cướp - hiếp nào có thể thoát được.

Mua: - Woa! Dữ dzậy, cho tui cái. Nhiêu tiền cái anh ơi!

Bán: - 50 ngàn thôi gì ơi, mua dzô ,mua dzô. Mua đi em ơi

abcxyz.........

Bán: - Còn đây là một vũ khí để tự vệ hoàn hảo không kém, Chiếc Thuẫn không vật gì có thể đâm thủng được. Những ai đã, đang và sắp sửa tham gia show biz nên sở hữu ngay một cái để bảo vệ mình trước búa rìu và gạch đá từ thiên hạ. Vâng, xin giới thiệu đây là chiếc Thuẫn không gì có thể xuyên thủng được. Bà "khùng" nhân vật rất có tiếng tăm trong showbiz đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong nhiều năm qua. Xin kính mời quý bà con cô bác và các anh chị đến xem

Mua: - Không gì đâm thủng hả anh gì ơiiiiiiiiii

Bán: - Dạ đúng đó chị, chị cứ lại xem thử

Mua: - Vậy Mâu của anh có đâm thủng được chiếc Thuẫn này không thế

Bán: - Dạ !!!???

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

vuonsaobang
07-10-2013, 03:28 PM
NGU CÔNG DI SƠN (Ngu Công dời núi ) – 愚公移山 (Yúgōngyíshān)

Có một gia đình sống trong một ngôi làng ở Trung Quốc .Gia đình này có một cụ già đã 90 tuổi , gọi Ngu Công . Phía trước ngôi làng của họ có hai ngọn núi lớn , cản trở con đường vào làng của họ . Khi họ vào làng phải bọc qua ngọn núi lớn rất bất tiện . Một hôm , Ngu Công nói với gia đình ông rằng :
-“Hai ngọn núi lớn ở phía trước làng chúng ta thật bất tiện , tại sao chúng ta lại không san bằng hai ngọn núi đó chứ? ”.
Vợ của Ngu Công nói :
-“Bằng sức lực của mấy người chúng ta , có thể san bằng 2 hai núi đó chăng ?”.
Ngu Công nói :
-“Chúng ta có thể đào từ từ , sẽ có một ngày có thể san bằng quả núi ” .
Mọi người trong gia đình đều bị ông thuyết phục cả . Ngày hôm sau họ bắt đầu đào núi .

Trong làng có người thấy vậy , thì hỏi Ngu Công :
-“Ông đã lớn tuổi như vậy rồi , làm sao có thể san bằng hai ngọn núi được , đừng phí sức lực nữa ” .
Ngu Công nói :
-“Anh nói cũng đúng . Nhưng mà tôi chết rồi , vẫn còn có con cái , con cái tôi chết rồi , vẫn còn cháu tôi . Con con , cháu cháu liên tục không ngừng , sẽ có một ngày san bằng được hai ngọn núi này ”

Người đó cũng không còn lời để nói nữa . Không ngờ , thần ở trên trời cảm động tinh thần của Ngu Công . Liền phái 2 vị thần có sức mạnh rất lớn trong đêm đã dời hai ngọn núi đó đi .
Hiện nay chúng ta thường dùng thành ngữ NGU CÔNG DỜI NÚI để khích lệ người ta đừng sợ khó khăn , chỉ cần có quyết tâm , chuyện gì cũng làm được

yushi
07-10-2013, 11:59 PM
闭 月 羞 花 Tạm dịch là hoa nhường nguyệt thẹn